Thư mục: Phân họ Scilloideae

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Ledebouria bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Bowiea bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – SILVER SQUILL (Ledebouria socialis (syn. Scilla violacea))

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English SILVER SQUILL BOTANICAL NAME Ledebouria socialis (syn.Scilla violacea) This small, bulbous plant has beautiful strappy leaves mottled with splotches of dark green.The underside of the leaf is a burgundy color. The bulb is usually sitting on top of the medium, adding to the uniqueness of this […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – CLIMBING ONION (Bowiea volubilis)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English CLIMBING ONION BOTANICAL NAME Bowiea volubilis This bulbous plant is easy to grow, if you are aware that the foliage will die down and the plant goes into dormancy in the fall. If not, you may think the plant has died and throw it away. In […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Eucomis bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Eucomis: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Lachenalia bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Lachenalia: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Veltheimia bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Veltheimia: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

Tra cứu tên khoa học của các loài thuộc chi Hyacinthus bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Hyacinthus : Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Cape Cowslip (Lachenalia aloides)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Cape Cowslip: Lachenalia aloides Earlier known as Lachenalia tricolor, this bulbous plant has strap-like leaves that arch slightly at their tips. They are pale green, about […]

[Ebook Việt Hoá] The indestructible houseplant – Silver squill

Diehard plants can do stunts, and that’s how this never-say-die silver squill (Ledebouria socialis) got tucked into a tackle box with a haworthia and mini jade plant, then top-dressed with marbles.

Nguồn: Sách tiếng Anh bản cứng: The indestructible houseplant: 200 beautiful plants that everyone can grow – Tovah Martin Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 10/2021) Dịch: Quỳnh Nhi  English   I’m coming through the door, hauling my usual load of booty snagged at a flea market. After a few trips back and forth to […]

0988110300
chat-active-icon