[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Grevillea robusta (Silk oak)

 • Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh)
 • Biên tập: Dũng Cá Xinh
 • Biên dịch: Team Codai.net 

English

In its native Australia and out-doors in subtropical and tropical areas, this evergreen tree reaches a height of up to 100 feet (30 m). Indoors, when given bright light, the silk oak grows rapidly, reaching a height of up to 6 feet (almost 2 m) in 3 years. A young silk oak is easy to mistake for a fern and looks particularly attractive in mixed plantings. When the plant is large, however, it is best separated and grown as a specimen plant. Its leaves are large (nearly 12 inches – 30 cm), bronzy green, fernlike and covered on the undersides by a dense mat of silky hairs. Easily grown from seed, silk oak is hardy in temperate, frost- free areas of the U.S. 

A healthy silk oak has bronzy-green, fernlike foliage with soft, silky under sides. It grows best in a sunny spot but does not need high temperatures. When purchasing a plant, make sure it looks fresh and vigorous, with no dry or drooping leaves. 
A healthy silk oak has bronzy-green, fernlike foliage with soft, silky under sides. It grows best in a sunny spot but does not need high temperatures. When purchasing a plant, make sure it looks fresh and vigorous, with no dry or drooping leaves.

Light 

Needs full sunlight. 

Temperature 

Keep above 45-50°F (8-10°C) in winter and at normal room temperature in summer. If temperature exceeds 70°F (21°C), provide good air circulation. 

Water 

Keep soil moist in summer by watering as often as 3 times a week when temperature exceeds 70°F (21°C). Water about once a week in winter. Do not water if temperature drops to 50°F (10°C) or lower. 

Cleaning 

Misting is sufficient. Use no leafshine . 

Humidity 

Mist twice weekly in summer, about every 14 days in winter. Do not mist if temperature drops to 50°F (10°C) or lower. 

Feeding 

In spring and summer, feed every 10 days with liqUid houseplant food at manufacturer’s recommended strength. 

Soil 

Use loam-based soil. 

Repotting 

Repot annually in spring. (If plant is growing very fast, use pot 2 sizes larger.) When plant is too large and too heavy to repot easily, replace topsoil only and feed immediately. 

Changing the topsoil 

 • 1. In spring, carefully remove top 1 in (2.5 cm) of soil, taking care not to damage plant’s roots. 
 • 2. Add fresh soil and firm it down well around base of plant. 
 • 3. Water immediately with a liquid fertilizer. 

What Goes Wrong 

 • Leaves sticky; green insects present.: Aphid. Spray with tepid water and if problem persists, spray weekly with insecticidal soap until symptoms have been gone for 1 week. 
 • Leaves shriveled, dry: Too hot and too dry. Move to cooler (preferably below 70°F- 21°C), well ventilated spot. Mist regularly. 
 • Leaves dull: Too dark. Move plant into full sunlight. 
 • Growth slow; branches thin, weedy: Needs repotting or feeding. Repot in spring. If growth stops in spring and summer, needs feeding. Feed every 10 days during growing season with liquid houseplant food at manufacturer’s recommended strength. 
 • Burn marks on leaves. Leafshine damage: Use no leaf- shine. Clean by spraying with tepid water. 
 • Leaves droop in winter: Too cold. Keep temperature above 45°F (8°C), warmer if possible. 
 • Leaves mildewed: Too wet. Keep soil moist in summer but allow top layer to dry between waterings in winter. Do not water if temperature is below 45°F (8°C). 
 • Leaves yellowish; webs on undersides of leaves: Red spider mite, encouraged by low humidity and poor air circulation. Spray weekly with insecticidal soap until symptoms have been gone for 1 week. Mist plant regularly to increase humidity. Improve air circulation. 
 • Leaves turn brown, then drop: Soil and air too dry. Water more often to keep soil thoroughly moist in summer. Mist twice a week in growing season. 

Tiếng Việt

Ở bản địa Úc và ngoài trời ở các khu vực cận nhiệt đới và nhiệt đới, cây thường xanh này đạt chiều cao lên đến 100 feet (30 m). Trong nhà, khi có ánh sáng rực rỡ, cây Ngân hoa phát triển nhanh chóng, đạt chiều cao lên đến 6 feet (gần 2 m) trong 3 năm. Một cây Ngân hoa non rất dễ nhầm với cây dương xỉ và trông đặc biệt hấp dẫn khi trồng hỗn hợp. Tuy nhiên, khi cây đã lớn, tốt nhất nên tách ra và trồng như một cây mẫu. Lá của nó lớn (gần 12 inch – 30 cm), màu xanh lá cây, giống như dương xỉ và được bao phủ ở mặt dưới bởi một lớp lông mượt dày đặc. Dễ dàng trồng từ hạt, Ngân hoa cứng cáp ở các vùng ôn đới, không có sương giá của Hoa Kỳ.

A healthy silk oak has bronzy-green, fernlike foliage with soft, silky under sides. It grows best in a sunny spot but does not need high temperatures. When purchasing a plant, make sure it looks fresh and vigorous, with no dry or drooping leaves. 
Một cây sồi lụa khỏe mạnh có tán lá màu xanh lá cây giống như dương xỉ với các mặt bên dưới mềm, mượt. Nó phát triển tốt nhất ở nơi có nắng nhưng không cần nhiệt độ cao. Khi mua cây, hãy đảm bảo rằng cây trông tươi và có sức sống, không có lá khô hoặc rũ xuống.

Ánh sáng

Cần ánh sáng mặt trời đầy đủ.

Nhiệt độ

Giữ trên 45-50 ° F (8-10 ° C) vào mùa đông và ở nhiệt độ phòng bình thường vào mùa hè. Nếu nhiệt độ vượt quá 70 ° F (21 ° C), hãy lưu thông không khí thật tốt.

Nước 

Giữ ẩm cho đất vào mùa hè bằng cách tưới nước thường xuyên 3 lần một tuần khi nhiệt độ vượt quá 70 ° F (21 ° C). Tưới nước khoảng một tuần một lần vào mùa đông. Không tưới nước nếu nhiệt độ giảm xuống 50 ° F (10 ° C) hoặc thấp hơn.

Làm sạch 

Phun sương là đủ. Không sử dụng xịt bóng lá.

Độ ẩm 

Phun sương hai lần mỗi tuần vào mùa hè, khoảng 14 ngày một lần vào mùa đông. Không phun sương nếu nhiệt độ giảm xuống 50 ° F (10 ° C) hoặc thấp hơn.

Bón phân 

Vào mùa xuân và mùa hè, bón phân 10 ngày một lần bằng phân bón hữu cơ theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Đất

Sử dụng đất thịt.

Thay chậu 

Thay chậu hàng năm vào mùa xuân. (Nếu cây phát triển rất nhanh, hãy sử dụng chậu cỡ lớn hơn.) Khi cây quá lớn và quá nặng không thể thay chậu dễ dàng, chỉ thay lớp đất mặt và bón phân ngay.

Thay lớp đất mặt

 • 1. Vào mùa xuân, cẩn thận xới bỏ lớp đất trên cùng 1 inch (2,5 cm), cẩn thận để không làm tổn thương rễ cây.
 • 2. Thêm đất mới và làm chắc nó xung quanh gốc cây.
 • 3. Tưới ngay bằng phân lỏng.

Những vấn đề có thể xảy ra 

 • Lá nhớt; côn trùng xanh xuất hiện: Rệp. Xịt bằng nước ấm và nếu vẫn còn, hãy xịt hàng tuần bằng xà phòng diệt côn trùng cho đến khi hết các triệu chứng trong 1 tuần.
 • Lá khô quắt lại: Quá nóng và quá khô. Di chuyển đến nơi mát hơn (tốt nhất là dưới 70 ° F- 21 ° C), nơi thông gió tốt. Phun sương thường xuyên.
 • Lá xỉn màu: Quá tối. Di chuyển cây ra nơi có đầy đủ ánh sáng mặt trời.
 • Tăng trưởng chậm; cành mỏng, cỏ dại: Cần thay chậu hoặc bón phân. Thay chậu vào mùa xuân. Nếu cây ngừng phát triển vào mùa xuân và mùa hè, hãy bón phân. Cứ 10 ngày một lần trong suốt mùa sinh trưởng sử dụng phân bón hữu cơ dạng lỏng theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
 • Vết cháy trên lá. Hư hại do xịt bóng lá: Không được sử dụng xịt bóng lá. Làm sạch bằng cách phun nước ấm.
 • Mùa đông lá rũ xuống: Quá lạnh. Giữ nhiệt độ trên 45 ° F (8 ° C), ấm hơn.
 • Lá bị nấm mốc: Quá ẩm ướt. Giữ ẩm cho đất vào mùa hè nhưng để lớp trên cùng khô giữa các lần tưới vào mùa đông. Không tưới nước nếu nhiệt độ dưới 45 ° F (8 ° C).
 • Lá hơi vàng; mạng nhện ở mặt dưới lá: Nhện đỏ xuất hiện bởi độ ẩm thấp và lưu thông không khí kém. Xịt hàng tuần bằng xà phòng diệt côn trùng cho đến khi hết các triệu chứng trong 1 tuần. Thường xuyên phun sương cho cây để tăng độ ẩm. Cải thiện lưu thông không khí.
 • Lá chuyển sang màu nâu, sau đó rụng: Đất và không khí quá khô. Tưới nước thường xuyên hơn để giữ ẩm kỹ cho đất vào mùa hè. Phun sương hai lần một tuần vào mùa sinh trưởng.

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon