[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Dioscorea elephantipes (Elephant’s foot)

 • Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh)
 • Biên tập: Dũng Cá Xinh
 • Biên dịch: Team Codai.net 

English

This in triguing plant’s main attraction is its large corky stem base, which gives the plant its common name, elephant’s foot. A vine with heart-shaped leaves and tiny flowers springs up from the base of the “foot” in fall. Regular watering and feeding while the vine is growing increase the size of the stem. In a mature plant, the vine may reach 9 feet (3 m) before dying down again in late winter. The plant has a rest period between late spring and fall. Note: Dioscorea elephantipes was formerly Testudinaria elephantipes. 

In late fall a stem shoots up from the corky tuber, or stem base, of the elephant's foot plant. The stem, which may grow 8-10 feet (2.4-3 m) in a season, requires support, such as a cord suspended from above or a curved bamboo stake. 
In late fall a stem shoots up from the corky tuber, or stem base, of the elephant’s foot plant. The stem, which may grow 8-10 feet (2.4-3 m) in a season, requires support, such as a cord suspended from above or a curved bamboo stake.

Light 

Plant thrives in full sunlight but will tolerate indirect sunlight. 

Temperature 

Keep above 40°F(4°C) in winter. Plant will tolerate temperatures near freezing if it is kept dry. 

Water 

Begin watering at first sign of growth (usually in late fall). While vine is growing and producing leaves, water about once every 2 weeks, allowing soil to dry between waterings. (Test soil regularly.) After leaves turn brown and drop in spring, water once more, then keep dry until growth begins again. 

Soil 

Use 2 parts loam-based potting soil or soilless mix and 1 part coarse, gritty sand. 

Feeding 

Use high-potash fertilizer 2 or 3 times when vine is growing. 

Repotting 

Repot annually in next size pot until plant is in 6-in (15 cm) pot. Then repot every 2 or 3 years. Do not water for 2 weeks after repotting. 

Cleaning 

Use tepid soft water. Hard water may cause leaf spotting. 

Propagation 

Propagate from seed (available from specialty houses). 

Support 

Vine stem grows quickly and may need support. Insert stake or plant trellis in pot or prOVide hanging cord. Tie stem loosely to support, with knot against support, not plant stem. 

Removing stem

In late winter when stem begins to turn yellow and die, stop watering plant and allow soil to dry out. Then cut off stems near corky base with pruning shears or sharp scissors. spring, water once more, then keep dry until growth begins again. 

What Goes Wrong 

 • Leaves scorched; stems die back: Sunscald due to sudden exposure to strong sunlight and stuffy atmosphere. Remove affected leaves and stems with sharp scissors or shears. Move plant out of strong sunlight. then gradually move back into full sunlight over a 2-week period. Provide good ventilation. 
 •  Brown or white marks on leaves: Deposits from insecticide spray or hard water. Use tepid soft water to clean leaves. 
 • Leaves turn brown, then drop: Too dry or too wet or. in spring. may be natural. If soil is dry. increase amount of water given at each watering but allow soil to dry thoroughly between waterings. If soil is soggy. inspect roots for rot and pare down to healthy tissue. If condition occurs in spring. soil may be too dry. Continue watering to keep soil moist. but if leaves continue to drop. condition is natural; stop watering until new shoots appear in fall. 
 • Leaves widely spaced; vine stem growth slow: Too dark. Move plant into full sunlight over a 2-week period. 
 • Stems soft, squashy; no leaves in fall and winter: Plant has died due to overwatering. improper watering or cold temperatures. Discard. Always allow soil to dry between waterings. While plant is growing. water about once every 2 weeks. After leaves turn brown and drop in spring. water once more. then keep soil dry until growth begins again. Keep above 40°F (4°C) in winter. Plant will tolerate temperatures near 
 • Corky stem does not enlarge: Needs feeding. Feed 2-3 times when new leaves are growing in fall and winter. 
 • Green insects on leaves and vine stems.: Aphid. Spray with pyrethrum-based insecticide. Repeat treatment every 10 days until clear. (If insecticide causes leaf spotting. clean with tepid soft water.) 

Tiếng Việt

Điểm thu hút chính của cây triguing là phần gốc thân lớn của nó, tên gọi chung của nó là cây chân voi. Một cây leo với những chiếc lá hình trái tim và những bông hoa li ti mọc lên từ gốc của “chân” vào mùa thu. Tưới nước và bón phân thường xuyên trong khi cây đang phát triển sẽ làm tăng kích thước của thân cây. Ở một cây trưởng thành, cây leo có thể cao tới 9 feet (3 m) trước khi héo vào cuối mùa đông. Cây có thời gian nghỉ ngơi từ cuối mùa xuân đến mùa thu. Lưu ý: Dioscorea elephantipes trước đây là Testudinaria elephantipes.

In late fall a stem shoots up from the corky tuber, or stem base, of the elephant's foot plant. The stem, which may grow 8-10 feet (2.4-3 m) in a season, requires support, such as a cord suspended from above or a curved bamboo stake. 
Vào cuối mùa thu, một thân cây sẽ mọc lên từ củ hoặc gốc thân của cây chân voi. Thân cây, có thể cao 8-10 feet (2,4-3 m) trong một mùa, cần được hỗ trợ, chẳng hạn như dây treo từ trên cao hoặc một cọc tre cong.

Ánh sáng 

Cây phát triển tốt trong điều kiện ánh nắng đầy đủ nhưng sẽ chịu được ánh nắng gián tiếp.

Nhiệt độ

Giữ trên 40 ° F (4 ° C) vào mùa đông. Cây sẽ chịu được nhiệt độ gần đóng băng nếu nó được giữ khô ráo.

Nước 

Bắt đầu tưới nước khi cây có dấu hiệu tăng trưởng đầu tiên (thường vào cuối mùa thu). Trong khi cây leo đang phát triển và ra lá, hãy tưới khoảng 2 tuần một lần, để đất khô giữa các lần tưới. (Kiểm tra đất thường xuyên.) Sau khi lá chuyển sang màu nâu và rụng vào mùa xuân, hãy tưới nước một lần nữa, sau đó giữ khô cho đến khi cây bắt đầu phát triển trở lại.

Đất

Sử dụng hỗn hợp 2 phần đất thịt pha mùn hoặc không lẫn đất và 1 phần cát thô.

Bón phân

Sử dụng phân bón có hàm lượng kali cao 2 hoặc 3 lần khi cây đang phát triển.

Thay chậu 

Hàng năm thay vào chậu kích thước lớn hơn cho đến khi cây trồng trong chậu 6 inch (15 cm). Sau đó thay chậu 2 hoặc 3 năm một lần. Không tưới nước trong vòng 2 tuần sau khi thay chậu.

Làm sạch 

Sử dụng nước mềm ấm. Nước cứng có thể gây đốm lá.

Nhân giống 

Nhân giống từ hạt giống (có sẵn từ các nhà đặc sản).

Hỗ trợ 

Thân cây leo phát triển nhanh chóng và có thể cần được hỗ trợ. Cắm cọc hoặc giàn cây vào chậu hoặc cung cấp dây treo. Buộc lỏng thân cây để hỗ trợ, có cụm để chống đỡ, không buộc thân cây.

Loại bỏ thân cây

Vào cuối mùa đông, khi thân cây bắt đầu chuyển sang màu vàng và chết, ngừng tưới và để cho đất khô. Sau đó, cắt bỏ thân cây gần gốc bằng kéo cắt tỉa hoặc kéo sắc. Mùa xuân, tưới nước một lần nữa, sau đó giữ khô ráo cho đến khi cây bắt đầu phát triển trở lại.

Những vấn đề có thể xảy ra 

 • Lá cháy xém; Thân cây chết: Cháy nắng do tiếp xúc đột ngột với ánh nắng mạnh và bầu không khí ngột ngạt. Loại bỏ lá và thân bị ảnh hưởng bằng kéo hoặc kéo sắc. Di chuyển cây ra khỏi nơi có ánh nắng mạnh. Sau đó dần dần chuyển trở lại nơi có ánh sáng mặt trời đầy đủ trong khoảng thời gian 2 tuần. Cung cấp hệ thống thông gió tốt.
 • Vết nâu hoặc trắng trên lá: Chất cặn do phun thuốc trừ sâu hoặc nước cứng. Dùng nước ấm pha loãng để rửa sạch lá.
 • Lá chuyển sang màu nâu, sau đó rụng: Quá khô hoặc quá ướt hoặc vào mùa xuân có thể là tự nhiên. Nếu đất khô, tăng lượng nước cho mỗi lần tưới nhưng để đất khô hoàn toàn giữa các lần tưới. Nếu đất sũng nước, kiểm tra rễ xem có bị thối và chuyển thành mô khỏe mạnh hay không. Nếu xảy ra vào mùa xuân, đất có thể quá khô. Tiếp tục tưới nước giữ ẩm cho đất còn nếu lá tiếp tục rụng là tự nhiên; ngừng tưới nước cho đến khi chồi mới xuất hiện vào mùa thu.
 • Lá mọc khoảng cách rộng; Cây leo sinh trưởng chậm: Quá tối. Chuyển cây ra nơi có ánh nắng đầy đủ trong khoảng thời gian 2 tuần.
 • Thân mềm, bí; không có lá vào mùa thu và mùa đông: Cây bị chết do tưới quá nhiều nước không đúng cách hoặc nhiệt độ quá lạnh. Bỏ đi. Luôn để đất khô giữa các lần tưới. Sau khi lá chuyển sang màu nâu và rụng vào mùa xuân, tưới nước một lần nữa sau đó giữ đất khô cho đến khi cây bắt đầu phát triển trở lại. Giữ trên 40 ° F (4 ° C) vào mùa đông. 
 • Thân không to ra: Cần bón phân. Cứ 2-3 lần khi lá mới mọc vào mùa thu và mùa đông.
 • Sâu xanh trên lá và thân cây: Rệp. Phun thuốc diệt côn trùng pyrethrum. Lặp lại điều trị 10 ngày một lần cho đến khi khỏi hẳn. (Nếu thuốc trừ sâu gây ra đốm lá, hãy rửa sạch bằng nước mềm pha loãng.)

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon