[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – SAGO PALM (Cycas revoluta)

 

Xem thêm các phần khác của sách

English

SAGO PALM

BOTANICAL NAME

  • Cycas revoluta

This plant does have a leaf that looks like a palm and has the word “palm” in its name, but it is not related to palms, rather to conifers.The leaves are made up of many leaflets with sharp points that should be avoided. The petiole or stems of the leaves have barbs on them. But even with the danger factor, this is a popular plant for its strong architectural presence. It is often offered as a bonsai.When it puts out new growth, it puts out a whole ring of leaves at the same time, and this usually happens every year.This is a very slow-growing plant.This plant is extremely toxic, so keep away from pets and children.

LIGHT PREFERENCE

Bright light with full sun, such as is available in a south window, is best. When the new leaves appear, they may be elongated from insufficient light.

WATERING

Water thoroughly and allow the medium to dry out partially before watering again.

FLOWER

Flowers do not usually appear on plants grown in the home.

SIZE

The plant can be 1 foot to 12 feet (0.3 to 3.7 m) in diameter in its natural habitat, but usually less than 2 to 3 feet (0.6 to 0.9 m) in the home.

PROPAGATION

Propagation is by seed or by removing the offsets from the base of the plant and potting them up individually.

SAGO PALM (Cycas revoluta)
SAGO PALM (Cycas revoluta)

Tiếng Việt

CÂY VẠN TUẾ (SAGO PALM)

TÊN THỰC VẬT

  • Cycas revoluta

Loại cây này có lá trông giống như cây cọ nên có từ “palm” trong tên của nó, nhưng nó không liên quan đến cây cọ mà thuộc họ cây lá kim. Lá được tạo thành từ nhiều lá chét có đầu nhọn. Cuống lá hoặc thân của lá có ngạnh. Dù nguy hiểm, đây là một loại cây phổ biến vì cấu ​​trúc mạnh mẽ của nó. Nó thường được trồng làm cây cảnh, khi mọc cây mới sẽ cho ra một vòng lá cùng một lúc, và điều này thường xảy ra hàng năm, đây là một loại cây phát triển rất chậm, loại cây này cực kỳ độc hại, vì vậy hãy đặt cây tránh xa nơi có vật nuôi và tầm với của trẻ em.

ÁNH SÁNG

Cây ưa ánh sáng rực rỡ, chẳng hạn như ở cửa sổ hướng Nam là tốt nhất. Khi lá mới xuất hiện, cây có thể bị kéo dài ra do không đủ ánh sáng.

NƯỚC

Tưới nước kỹ và để môi trường khô một phần trước khi tưới lại. 

HOA

Cây thường không ra hoa khi được trồng trong nhà.

KÍCH THƯỚC

Cây có thể có kích thước từ 1 foot đến 12 foot (0,3 đến 3,7 m) trong môi trường sống tự nhiên, nhưng thường nhỏ hơn 2 đến 3 foot (0,6 đến 0,9 m) khi trồng trong nhà.

NHÂN GIỐNG

Nhân giống bằng hạt hoặc bằng cách tách các chồi con từ gốc cây và trồng ra từng chậu riêng.

SAGO PALM (Cycas revoluta)
CÂY VẠN TUẾ (Cycas revoluta)

 


Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon