[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – GOLDFISH PLANT (Nematanthus gregarius)


Xem thêm các phần khác của sách

English

GOLDFISH PLANT

BOTANICAL NAME

  • Nematanthus gregarius

The flowers of this vining plant resemble small orange fish. It is a cousin of African violets but tends to epiphytic in its natural habitat; it is most often sold in hanging baskets.

LIGHT PREFERENCE

To expect the cute, goldfish-like flowers to appear, a medium to bright light is needed. An east or west window is sufficient, or grow them under electric lights to ensure blooms.

WATERING

Keep this plant evenly moist, especially while blooming, to keep the flowers looking their best.

FLOWER

With the correct light, these plants could have flowers year-round.

SIZE

The goldfish plant is often offered as a hanging basket and is only a few inches high, but the stems may hang 12 to 15 inches (30.5 to 38.1 cm) down from the edge of the basket.

PROPAGATION

Take tip cuttings a few inches long and insert them into a moist potting medium.

CULTIVARS

  • Nematanthus ‘BLACK GOLD’ – A cultivar with dark green, almost-burgundy foliage that makes the golden flowers more obvious.
  • Nematanthus ‘TROPICANA’ – The flowers of this cultivar have burgundy lines running through the orange flowers.
  • Nematanthus ‘VARIEGATA’ – The leaves are green and cream.
GOLDFISH PLANT (Nematanthus gregarius)
GOLDFISH PLANT (Nematanthus gregarius)
Nematanthus ‘BLACK GOLD’
Nematanthus ‘BLACK GOLD’
Nematanthus ‘TROPICANA’
Nematanthus ‘TROPICANA’
Nematanthus ‘VARIEGATA’
Nematanthus ‘VARIEGATA’

Tiếng Việt

CÂY CÁ VÀNG (GOLDFISH PLANT)

TÊN THỰC VẬT

  • Nematanthus gregarius

Hoa của loại cây dây leo này giống với những con cá nhỏ màu cam. Loài cây này cùng họ với hoa Violet châu Phi nhưng có xu hướng biểu sinh trong môi trường sống tự nhiên; nó thường được bán trong giỏ treo.

ÁNH SÁNG

Để những bông hoa dễ thương giống cá vàng xuất hiện, cần đặt cây ở nơi có ánh sáng trung bình đến mạnh. Cửa sổ phía Đông hoặc phía Tây sẽ phù hợp nhất, hoặc trồng chúng dưới ánh đèn điện để đảm bảo hoa nở.

NƯỚC

Giữ ẩm đều cho cây, đặc biệt là khi cây đang nở hoa, để giữ cho hoa đẹp nhất. 

HOA

Với ánh sáng thích hợp, những cây này có thể ra hoa quanh năm.

KÍCH THƯỚC

Cây Cá Vàng thường được bán dưới dạng giỏ treo và chỉ cao vài inch, nhưng thân cây có thể dài xuống từ 30,5 đến 38,1 cm so với mép giỏ.

NHÂN GIỐNG

Cắt cành ngọn dài vài inch và giâm vào bầu ẩm.

GIỐNG CÂY TRỒNG

  • Cây ‘BLACK GOLD’ – Giống cây có tán lá màu xanh đậm, gần như đỏ tía làm cho hoa vàng nổi bật hơn.
  • Cây ‘TROPICANA’ – Hoa của giống cây này có các đường màu đỏ tía chạy dọc qua các bông hoa màu cam.
  • Cây ‘VARIEGATA’ – Lá có màu xanh và kem.
GOLDFISH PLANT (Nematanthus gregarius)
CÂY CÁ VÀNG (Nematanthus gregarius)
Nematanthus ‘BLACK GOLD’
CÂY CÁ VÀNG ‘BLACK GOLD’
Nematanthus ‘TROPICANA’
CÂY CÁ VÀNG ‘TROPICANA’
Nematanthus ‘VARIEGATA’
CÂY CÁ VÀNG ‘VARIEGATA’

 


Xem thêm các phần khác của sách

Xem thêm các bài viết khác TẠI ĐÂY!!!

0988110300
chat-active-icon