Thư mục: Chi Parodia – Chi Notocactus

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Parodia (chi Notocactus) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Parodia: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Ball cactus (Parodia)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Huyền Nguyễn ENGLISH Most of the time when you find a cactus labeled “ball cactus,” it will be one of the 25 or moreParodia species. As youngsters, all ball cacti are indeed round as a ball, but as they age they become columnar. They have deep furrows between raised […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Scarlet Ball Cactus (Notocactus haselbergii)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Scarlet Ball Cactus: Notocactus haselbergii Also known as Parodia haselbergii, this desert cactus has a globular or cylindrical nature, with a flattened top. Its bright-green body […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Golden Ball Cactus (Notocactus leninghausii)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Golden Ball Cactus: Notocactus leninghausii Sometimes known as Parodia leninghausii, this slow-growing desert cactus is initially globular, but after about 3 years has a cylindrical outline. […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Lemon Ball, Tom Thumb (Notocactus mammulosus)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Lemon Ball, Tom Thumb: Notocactus mammulosus Also known as Parodia mammulosa, this easily grown desert cactus has a globular, dark-green body that is depressed and spineless […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Notocactus ottonis

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  [No common name]: Notocactus ottonis Also known as Parodia ottonis, this desert cactus eventually has a clustering nature. Initially, it has a solitary, deep-green, cylindrical, or […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Notocactus (Ball cactus)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English The name Notocactus means “southerly cactus” and refers to the plant’s origins in South America (it grows in Argentina, Uruguay, Paraguay and Brazil). These […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Rhipsalidopsis gaertneri (Easter cactus)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English With a little care and attention, this popular cactus will grow well and produce showers of deep pink flowers at Easter time. In the […]

0988110300
chat-active-icon