5/5 - (10 bình chọn)

Xem thêm các phần khác của sách

English

WAFFLE PLANT

BOTANICAL NAME

  • Hemigraphis alternata

The leaves of this plant have the texture of seersucker material, all wrinkled and wavy.The color is a dark green with purple undersides.The whole plant is dark enough to make it seem burgundy. It’s a welcome respite from an all-green palette in the houseplant grouping. In its natural habitat, it is used as a groundcover and spreads by stolons, which root along the way.

LIGHT PREFERENCE

Give the waffle plant a medium light such as an east window. Too much sun will bleach the leaves.

WATERING

Keep the soil evenly moist, but not wet or standing in water.

FLOWER

It has white flowers that are not conspicuous.

SIZE

This plant may reach 6 to 9 inches (15.2 to 22.9 cm).

PROPAGATION

Stem cuttings can be rooted in a moist potting medium or it can be divided into separate pieces and potted up.

CULTIVARS

  • Hemigraphis alternata ‘SNOW WHITE’ – This cultivar has green foliage edged with pink and white.
  • Hemigraphis alternata ‘DRAGON’S TONGUE’ – The dark burgundy leaves of this cultivar are thin and strappy.
WAFFLE PLANT (Hemigraphis alternata)
WAFFLE PLANT (Hemigraphis alternata)
Hemigraphis alternata ‘DRAGON’S TONGUE’
Hemigraphis alternata ‘DRAGON’S TONGUE’
Hemigraphis alternata ‘SNOW WHITE’
Hemigraphis alternata ‘SNOW WHITE’

Tiếng Việt

BÁN TỰ CẢNH (WAFFLE PLANT)

TÊN THỰC VẬT

  • Hemigraphis alternata

Lá của loài cây này có các sọc nhăn, cả lá đều nhăn nheo và gợn sóng, chúng có màu xanh đậm với mặt dưới màu tím, toàn bộ cây có màu tối đến mức khiến nó trông như có màu đỏ tía. Đó là một loài cây đáng trồng khác biệt so với các cây có màu màu xanh lá cây trong nhóm cây trồng trong nhà. Trong môi trường sống tự nhiên, cây này được sử dụng như một lớp phủ trên mặt đất và nhân giống bởi các nhánh con bám rễ trong quá trình phát triển.

ÁNH SÁNG

Cung cấp cho cây ánh sáng trung bình chẳng hạn như đặt cây ở cửa sổ phía đông. Tuy nhiên, bạn hãy lưu ý quá nhiều nắng sẽ làm lá bị tẩy trắng.

NƯỚC

Giữ đất ẩm đều, nhưng không để ướt hoặc đọng nước.

HOA

Hoa có màu trắng không nổi bật.

KÍCH THƯỚC

Loại cây này có thể đạt từ 6 đến 9 inch (15,2 đến 22,9 cm).

NHÂN GIỐNG

Có thể giâm gốc vào bầu đất ẩm hoặc có thể cắt thân thành từng đoạn riêng biệt rồi trồng.

GIỐNG CÂY TRỒNG

  •  Bán Tự Cảnh ‘SNOW WHITE’ – Giống cây này có tán lá màu xanh lá cây với màu hồng và trắng.
  • Bán Tự Cảnh ‘DRAGON’S TONGUE’ – Các lá màu đỏ tía sẫm của giống cây này mỏng và có nhiều sợi.
WAFFLE PLANT (Hemigraphis alternata)
BÁN TỰ CẢNH (Hemigraphis alternata)
Hemigraphis alternata ‘DRAGON’S TONGUE’
Bán Tự Cảnh ‘DRAGON’S TONGUE’
Hemigraphis alternata ‘SNOW WHITE’
Bán Tự Cảnh ‘SNOW WHITE’

Xem thêm các phần khác của sách