5/5 - (10 bình chọn)

Xem thêm các phần khác của sách

English

STRAWBERRY BEGONIA

BOTANICAL NAME

  • Saxifraga stolonifera

This plant spreads by growing baby plants at the end of long string-like stolons or runners.This growth habit gives it the common name strawberry begonia, though it is neither a strawberry nor a begonia.The leaves have silver veins on the dark-green, rounded, scalloped leaves; they have burgundy undersides.These small plants are perfect for mini gardens and also appreciate the high humidity of a terrarium.

LIGHT PREFERENCE

Give it a medium to bright light.

WATERING

Keep the potting medium evenly moist. Keep the humidity high by placing it on a pebble tray. If it is allowed to become dry or the humidity is low, the leaves will develop brown, dry edges.

FLOWER

Small flowers may appear above the foliage if in enough light.

SIZE

The plant may be 6 to 10 inches (15.2 to 25.4 cm) high, but the plantlets can drape over the side of the pot one foot (0.3 m) or more.

PROPAGATION

The small plantlets can be detached from the runners and grown individually.They can also be pinned to
a moist potting medium while still attached to the parent, ensuring they are getting water and nutrients while forming roots, allowing for a better chance to root and grow.

CULTIVAR

  • Saxifraga stolonifera ‘TRICOLOR’ – This cultivar has pink-and-white leaf edges.
STRAWBERRY BEGONIA (Saxifraga stolonifera)
STRAWBERRY BEGONIA (Saxifraga stolonifera)

Tiếng Việt

CỎ TAI HỔ (STRAWBERRY BEGONIA)

TÊN THỰC VẬT

  • Saxifraga stolonifera

Loại cây này sinh sôi bằng cách mọc các cây con ở cuối các thân dài giống như dây cột hoặc dây leo. Thói quen sinh trưởng này khiến cây có tên gọi như vậy, mặc dù đây không phải là Dâu Tây cũng không phải là cây Thu Hải Đường. Lá có gân bạc màu xanh đậm, lá tròn, hình sò. Chúng có mặt dưới màu đỏ tía, những loại cây nhỏ này rất thích hợp cho những khu vườn nhỏ và cũng ưa độ ẩm cao của hồ cạn. 

ÁNH SÁNG

Cung cấp cho cây ánh sáng trung bình đến cao.

NƯỚC

Giữ ẩm đều cho bầu. Giữ độ ẩm cao bằng cách đặt chậu cây trên khay đá cuội. Nếu để cây khô hoặc độ ẩm thấp, lá sẽ chuyển sang màu nâu và khô mép.

HOA

Những bông hoa nhỏ có thể xuất hiện trên tán lá nếu cây nhận được đủ ánh sáng.

KÍCH THƯỚC

Cây có thể cao từ 6 đến 10 inch (15,2 đến 25,4 cm), nhưng cây con có thể phủ lên thành chậu một foot (0,3 m) hoặc hơn.

NHÂN GIỐNG

Các cây con có thể được tách ra khỏi các cây mẹ và trồng riêng lẻ. Chúng cũng có thể được cắm vào bầu ẩm trong khi vẫn còn dính với bầu mẹ, đảm bảo chúng nhận được nước và chất dinh dưỡng trong khi hình thành rễ, cho phép cây con có cơ hội ra rễ và phát triển nhanh hơn.

GIỐNG CÂY TRỒNG

  • Cỏ Tai Hổ ‘TRICOLOR’ – Giống cây này có viền lá màu trắng hồng.
STRAWBERRY BEGONIA (Saxifraga stolonifera)
CỎ TAI HỔ (Saxifraga stolonifera)

Xem thêm các phần khác của sách