5/5 - (10 bình chọn)

Xem thêm các phần khác của sách

English

SCARLET STAR

This popular plant is easily found for sale, even in the grocery store. Its popularity is attributed to the beautiful colored bracts that last for many months. This bromeliad is found growing as an epiphyte on trees in the tropical rainforest, but is usually offered for sale in a container. Its leaves aren’t spiny like others in the family, but soft. Used often in commercial settings, it is then discarded after the bracts fade.

LIGHT PREFERENCE

If bought with colorful bracts, this plant can be placed almost anywhere and enjoyed for months. If you would like for offsets to form and grow well, keep it in a medium to bright light.

WATERING

Fill the vase formed by the leaves with water, letting it overflow into the potting medium.Water only in the leaf vase, and don’t let water sit in the flower head. Like other bromeliads, the parent plant
will begin to die after flowering, sending up offsets at the base of the plant.

FLOWER

The flowers are small and inconspicuous compared to the colorful bracts that surround them.

SIZE

This plant can grow approximately 2 feet (0.6 m) tall.

PROPAGATION

The offsets that are formed by the parent plant after flowering can be separated and grown individually.

SCARLET STAR (Guzmania lingulata)
SCARLET STAR (Guzmania lingulata)

Tiếng Việt

PHONG LỘC HOA (SCARLET STAR)

Loại cây phổ biến này có thể dễ dàng được tìm thấy ngay cả trong các cửa hàng tạp hóa. Sự phổ biến của nó là do các lá bắc màu đẹp có thể kéo dài trong nhiều tháng. Cây này sinh trưởng giống như một loài thực vật biểu sinh trên cây trong rừng mưa nhiệt đới, nhưng thường được rao bán trong chậu. Lá của nó mềm chứ không có gai như các loại khác cùng họ. Cây thường được trồng trong các môi trường thương mại, khi lá bắc mờ đi họ sẽ bỏ cây.

ÁNH SÁNG

Nếu cây có các lá bắc đầy màu sắc, cây này có thể được đặt ở hầu hết mọi nơi và duy trì trong nhiều tháng. Nếu bạn muốn các nhánh cây hình thành và phát triển tốt, hãy đặt cây ở nơi có ánh sáng trung bình đến sáng cao.

NƯỚC

Đổ nước vào bình được tạo bởi lá, để nước tràn vào bầu, chỉ tưới nước trong bình lá và không để nước đọng vào đầu hoa. Giống như nhiều cây khác, cây mẹ sẽ bắt đầu chết sau khi ra hoa, tạo ra các nhánh con ở gốc cây. 

HOA

Các bông hoa nhỏ và không nổi bật so với các lá bắc đầy màu sắc bao quanh chúng.

KÍCH THƯỚC

Loại cây này có thể cao khoảng 0,6 m.

NHÂN GIỐNG

Các chồi con được hình thành bởi cây mẹ sau khi ra hoa có thể được tách ra và trồng riêng lẻ.

SCARLET STAR (Guzmania lingulata)
PHONG LỘC HOA (Guzmania lingulata)

Xem thêm các phần khác của sách