Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Columnea (chi Cá Vàng Bay) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Columnea:

  • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
  • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
  • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.

 

Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có Mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có Hoa)
Clade (Nhánh): Eudicots (Thực vật có hai lá mầm thực sự)
Clade (Nhánh): Asterids (Nhánh Cúc)
Bộ (Order): Lamiales (Bộ Hoa Môi)
Family (Họ): Gesneriaceae (Họ Thượng Tiễn)
Subfamily (Phân Họ): N/A
Tribe (Tông): N/A
Subtribe (Phân Tông): N/A
Genus (Chi): Columnea (chi Cá Vàng Bay)
Synonyms (Đồng nghĩa)
  • Dalbergaria
  • Pentadenia
  • Trichantha

 


Danh sách các loài trong chi

0988110300
chat-active-icon