Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Dionaea (chi Bẫy Kẹp) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Dionaea:

 • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
 • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
 • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.

 

Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có Mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có Hoa)
Clade (Nhánh): Eudicots (Thực vật có hai lá mầm thực sự)
Clade (Nhánh): N/A
Bộ (Order): Caryophyllales (Bộ Cẩm Chướng)
Family (Họ): Droseraceae (Họ Gọng Vó)
Subfamily (Phân Họ): N/A
Tribe (Tông): Justicieae
Subtribe (Phân Tông): N/A
Genus (Chi): Dionaea – Sol. ex J.Ellis 1768
Synonyms (Đồng nghĩa)
 • Dionea Raf., spelling variant
 • Dionaea corymbosa – (Raf.) Steud. (1840)
 • Dionaea crinita – Sol. (1990) as synonym
 • Dionaea dentata – D’Amato (1998) name published without description
 • Dionaea heterodoxa – D’Amato (1998) nom.nud.
 • Dionaea muscicapa – St.Hil. (1824) sphalm.typogr.
 • Dionaea sensitiva – Salisb. (1796)
 • Dionaea sessiliflora – (Raf.) Steud. (1840)
 • Dionaea uniflora – (Raf.) Steud. (1840)
 • Drosera corymbosa – Raf. (1833)
 • Drosera sessiliflora – Raf. (1833)
 • Drosera uniflora – Raf. (1833)

 


Danh sách các loài trong chi: 

 • Dionaea muscipula ‘Akai Ryu’ {Ron Gagliardo}
 • Dionaea muscipula ‘Alien’ {Guillaume Bily}
 • Dionaea muscipula ‘B52’ {Barry Meyers-Rice}
 • Dionaea muscipula ‘Blanche Hermine’ {Guillaume Bily}
 • Dionaea muscipula ‘Bohemian Garnet’ {Miroslav Srba}
 • Dionaea muscipula ‘Clayton’s Red Sunset’ {Colin Clayton}
 • Dionaea muscipula ‘Coquillage’ {Guillaume Bily}
 • Dionaea muscipula ‘Cupped Trap’ {Steven Stewart}
 • Dionaea muscipula ‘Dentate Traps’ {Barry Meyers-Rice}
 • Dionaea muscipula ‘Fondue’ {Guillaume Bily}
 • Dionaea muscipula ‘Fused Tooth’ {Peter D’Amato & Thomas Carow}
 • Dionaea muscipula ‘Green Dragon’ {Marcus Erbacher & M. Stoeckl}
 • Dionaea muscipula ‘Holland Red’ {Marcus Erbacher & M. Stoeckl}
 • Dionaea muscipula ‘JA1’ {Julio Alberto González Domínguez}
 • Dionaea muscipula ‘Jaws’ {Leo Song, Jr.}
 • Dionaea muscipula ‘Justina Davis’ {Barry Meyers-Rice}
 • Dionaea muscipula ‘Korean Melody Shark’ {Jang Gi-Won & Wook Hyon (Max) Yoon}
 • Dionaea muscipula ‘Korrigans’ {Guillaume Bily}
 • Dionaea muscipula ‘Louchapates’ {Romuald Anfraix}
 • Dionaea muscipula ‘Microdent’ {Gayl Quenon} [originally published as Dionaea muscipula ‘Microdents’]
 • Dionaea muscipula ‘Mirror’ {Dieter Blancquaert}
 • Dionaea muscipula ‘Orange Neat Trap’ {Jae-Hwan Lee}
 • Dionaea muscipula ‘Petite Dragon’ {Robert Ziemer}
 • Dionaea muscipula ‘Red Burgundy’ {Marcus Erbacher & M. Stoeckl}
 • Dionaea muscipula ‘Red Neat Trap’ {Jae-Hwan Lee}
 • Dionaea muscipula ‘Red Piranha’ {Edward Read}
 • Dionaea muscipula ‘Royal Red’ {Geoffrey Mansell}
 • Dionaea muscipula ‘Sawtooth’ {Barry Meyers-Rice}
 • Dionaea muscipula ‘Scarlatine’ {Lucien Blacher}
 • Dionaea muscipula ‘Scarlet Bristle’ {Real Keehn Concepts}
 • Dionaea muscipula ‘Small Fast’ {Jae-Hwan Lee}[
 • Dionaea muscipula ‘Viper Trap’ {Jae-Hwan Lee}[
 • Dionaea muscipula ‘Wacky Traps’ {Barry Meyers-Rice}
 • Dionaea muscipula ‘Big Mouth’ {Tony Camilleri}
 • Dionaea muscipula ‘Clumping Cultivar’ {Peter D’Amato}
 • Dionaea muscipula ‘Dentate’ {Peter D’Amato} [established as Dionaea muscipula ‘Dentate Traps’]
 • Dionaea muscipula ‘Dente’ {Peter D’Amato} [established as Dionaea muscipula ‘Dentate Traps’]
 • Dionaea muscipula ‘Kinchyaku’ {Katsuhiko Kondo}
 • Dionaea muscipula ‘Red Rosetted’ {Peter D’Amato}

0988110300
chat-active-icon