[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Propagation by division (Nhân giống bằng cách tách cụm rễ)

 • Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire
 • Biên tập: Dũng Cá Xinh
 • Dịch: Happy Nguyen

Xem thêm các phần khác của sách

English

Many clump-forming tropical plants produce new stems around their bases, and these can simply be split with their roots from the parent plants and potted up. This will often give the parent plant a new lease of life, too. Divide plants in spring or after they have finished flowering.

Dividing a plant

You will need:

 • Newspaper
 • Clean, sharp knife
 • Multipurpose potting compost
 • Pots
 • This is an easy but messy job, so lay newspaper down before you start.
 • Remove the plant from its pot, lay it on its side and feel around the base and roots with your fingers to find where you can split the plant.
 • Separate clumps by gently pulling the plant apart, making sure that each piece has roots attached.
 • If the roots are tangled and tricky to extract, use a knife to slice them apart.
 • Repot each new section into a pot that is large enough for the roots plus a little room to grow.

Plants for division include:

 • Asparagus fern (Asparagus setaceus)
 • Boston fern (Nephrolepis exaltata)
 • Cast-iron plant (Aspidistra elatior)
 • False shamrock (Oxalis triangularis)
 • Palms such as bamboo palm (Rhapis excelsa) and parlour palm (Chamaedorea elegans)
 • Peace lily (Spathiphyllum wallisii)
 • Peacock plant (Goeppertia makoyana)
 • Snake plant (Sansevieria trifasciata)
 • Some succulents with separate stems such as jade plant (Crassula ovata)
 • Spineless yukka (Yucca elephantipes)

Tiếng Việt

Nhiều cây nhiệt đới có rễ mọc thành chùm (rễ sợi), và chúng có thể được tách ra đơn giản từ rễ của cây mẹ và trồng trong chậu. Điều này sẽ giúp cho cây mẹ bắt đầu một chu trình phát triển mới. Thời điểm tốt để nhân giống bằng cách tách rễ cây là vào mùa xuân hoặc sau khi chúng kết thúc quá trình ra hoa.

Nhân giống bằng cách tách rễ cây được thực hiện như sau:

Bạn sẽ cần dùng:

 • Một vài tờ báo
 • Dao sắc
 • Phân trộn đa dụng
 • Bình cây
 • Đây là một công việc dễ gây lấm bẩn, vì vậy hãy kê báo ở nơi thực hiện trước khi bắt đầu.
 • Lấy cây ra khỏi chậu, đặt cây nằm nghiêng và sờ xung quanh gốc và rễ để tìm vị trí thích hợp để có thể tách cây.
 • Tách rễ cây mẹ bằng cách nhẹ nhàng chia cây ra thành nhiều phần, đảm bảo rằng mỗi khóm sau khi tách đều có rễ.
 • Nếu rễ bị mắc và khó tách, hãy dùng dao để chia cắt.
 • Đặt từng phần vào chậu đủ lớn để chúng phát triển.

Các cây được sử dụng để nhân giống bằng cách chia rễ bao gồm:

 • Vân Phiến Trúc (Asparagus setaceus)
 • Dương Xỉ Boston (Nephrolepis exaltata)
 • Cây Tỏi Rừng (Aspidistra elatior)
 • Cây Bướm Đêm (Oxalis triangularis)
 • Các loại cọ như cọ Trúc Mây (Rhapis excelsa) và Cau Tiểu Trâm (Chamaedorea elegans)
 • Cây Lan Ý (Spathiphyllum wallisii)
 • Cây Đuôi Công (Goeppertia makoyana)
 • Cây Lưỡi Hổ (Sansevieria trifasciata)
 • Một số loài xương rồng có thân tách rời như cây Ngọc Bích (Crassula ovata)
 • Cây Chi Ngọc Giá (Yucca elephantipes)

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon