[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Thunbergia erecta (Bush clock vine)

5/5 - (10 bình chọn)
 • Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh)
 • Biên tập: Dũng Cá Xinh
 • Biên dịch: Team Codai.net 

English

Deep sky blue distinctive flowers adorn this shrub from tropical Africa. Beautiful, solitary beII-shaped blossoms with slightly swollen golden yellow throats appear where the leaf and stem joints meet. Leaves are glossy green and 1-3 inches (2.5-7.5 cm) long. As a small potted plant, the bush clock vine has the habit of a woody vine but eventually becomes a sprawling, open shrub up to 3 feet (90cm) tall.

The large tubular flowers of the bush clock vine are in full bloom during the summer months of July and  August. Blue flowers of this intensity are rarely found in tropical plants.
The large tubular flowers of the bush clock vine are in full bloom during the summer months of July and  August. Blue flowers of this intensity are rarely found in tropical plants.

Light

 • Plant will tolerate partial shade but needs at least 5 hours of bright light to bloom well. Shade plant from direct summer sunlight.

Temperature

 • Maintain a temperature range of 65-50°F (18-27°C). Plant tolerates a minimum nighttime temperature of 60°F(16°C).

Water

 • During the growing season, keep soil thoroughly moist by watering 3 times a week. In winter, water once a week or less, allowing soil to dry out between waterings.

Soil

 • Use 2 parts compost or fibrous loam and 1 part builder’s sand or perlite. For germinating seeds, use only pasteurized soilmix.

Feeding

 • Feed every 14 days du ring the growing season with a balancedliquid fertilizer at half the man- ufacturer’s recommended strength. Do not feed inwinter.

Humidity

 • Maintain high humidity by mist-ing plant 3-4 times a week du r-ing the growing season. (Avoid misting flowers.) Stand pot in a saucer of pebbles nearly cov- ered withwater. Reduce mist-ing in winter.

Repotting

 • Repot in spring before new growth begins. Add 4 tablespoons each of bone meal, blood meal and composted manure per gallon of soil mix.

Propagation

 • Propagate by seed or by air layering in the spring.

Pruning

 • In spring, before active growthbegins, cut back bare, straggly plants by one-third. (More severe pruning will inhibit flowering.) Use pruning shears and cut stems at an angle just above the leaf buds.

What’s wrong

 • Seedlings fall over; stem near soil thin and soft: Damping-off disease from too-moist soil, too-humid air and too-cold temperatures. Remove affected seedlings, allow soil surface to dry slightly between waterings. Spray soil with captan, following manufacturer’s directions carefully. Use only pasteurized soil mixes for germinating seeds.
 • Small brown or green soft- bodied insects at growing points; sticky substance en leaves and stems of new growth: Aphid. Spray with mild soapy water or insecticidal soap weekly until clear. Increase misting, especially on leaf undersides.
 • Leaf edges or whole leaves yellow, new leaves small: Needs feeding. During the growing season, feed every 14 days with a balanced liquid fertilizer at half the manufacturer’s recommended strength: If already feeding, increase dosage to full strength until green color returns.
 • Leaf edges purple; leaves eventually fall: Too cold and too drafty. Move to a warmer spot (above 65 °F – 15 °C) away from drafts.
 • Leaves droopy, dull: Needs watering. Submerge potin bucket of water until bubbles stop forming. Allow soil to drain. Keep soil thoroughly moist in summer; allow soil to dry out between waterings in winter.
 • Few flowers appear: Pruning too severe in spring or not enough light. Prune back plant by not more than one- third in spring. Provide bright diffused light.
 • Leaves pale with tiny yellow spots; fine webs and tiny red bugs, especially on undersides of leaves. (Bugs can be seen with magnify- ingglass.): Red spider mite. Spray with mild soapy water or insecticidal soap weekly until plant has been clear of symptoms for 1 week.
 • Leaf black: Frost damage. (May occur indoors if leaves touch cold window pane or if plant is trapped between window and curtain.) Move plant to warmer spot (above 60°F – 16°C.)
 • Old leaves turn yellow and fall: Too cold in winter, too dry in summer. Keep plant in temperature above 65°F (15°C) during the day and above 60°F (16°C) at night. In summer, keep soil thoroughly moist by watering 3 times a week. (Water less often in winter.)

Tiếng Việt

Những bông hoa đặc biệt có màu xanh da trời đậm tô điểm cho cây bụi từ châu Phi nhiệt đới này. Những bông hoa đơn độc, đẹp đẽ với những cái họng màu vàng vàng hơi phồng xuất hiện ở những chỗ tiếp giáp của lá và thân. Lá có màu xanh bóng và dài 1-3 inch (2,5-7,5 cm). Là một loại cây trồng trong chậu nhỏ, cây hoa cát đằng có thói quen của một cây nho thân gỗ nhưng cuối cùng trở thành một cây bụi mở rộng, cao tới 3 feet (90cm).

The large tubular flowers of the bush clock vine are in full bloom during the summer months of July and  August. Blue flowers of this intensity are rarely found in tropical plants.
Những bông hoa hình ống lớn của cây hoa cát đằng nở rộ trong những tháng mùa hè của tháng Bảy và tháng Tám. Hoa màu xanh cường độ này hiếm khi được tìm thấy ở các loài thực vật nhiệt đới.

Ánh sáng

 • Cây sẽ chịu bóng một phần nhưng cần ít nhất 5 giờ sáng để hoa nở tốt. Cây được che bóng khỏi ánh nắng trực tiếp của mùa hè.

Nhiệt độ

 • Duy trì phạm vi nhiệt độ 65-50 độ F (18-27 độ C). Cây chịu được nhiệt độ ban đêm tối thiểu là 60 độ F (16 độ C) .

Nước

 • Trong mùa sinh trưởng, giữ ẩm kỹ cho đất bằng cách tưới nước 3 lần một tuần. Vào mùa đông, tưới nước mỗi tuần một lần hoặc ít hơn, để đất khô hơn giữa các lần tưới.

Đất

 • Sử dụng 2 phần phân trộn hoặc mùn xơ và 1 phần cát hoặc đá trân châu của người xây dựng. Đối với hạt nảy mầm, chỉ sử dụng hỗn hợp đất đã được khử trùng.

Bón phân

 • Bón phân 14 ngày một lần trong suốt mùa sinh trưởng bằng phân bón lỏng cân đối với liều lượng bằng một nửa khuyến cáo của nhà sản xuất. Không bón phân vào mùa đông.

Độ ẩm

 • Duy trì độ ẩm cao bằng cách phun sương cho cây 3-4 lần một tuần trong suốt mùa sinh trưởng. (Tránh để phun sương vào hoa.) Đặt chậu trong một đĩa sỏi gần ngập nước. Giảm phun sương vào mùa đông.

Thay chậu

 • Thay chậu vào mùa xuân trước khi cây mới bắt đầu phát triển. Thêm 4 muỗng canh mỗi loại bột xương, bột huyết và phân chuồng ủ hoai cho mỗi gallon đất trộn.

Nhân giống

 • Nhân giống bằng hạt hoặc phân lớp bằng không khí vào mùa xuân.

Cắt tỉa

 • Vào mùa xuân, trước khi sự phát triển tích cực bắt đầu, hãy cắt bớt một phần ba những cây trơ trọi. (Cắt tỉa mạnh hơn sẽ kìm hãm sự ra hoa.) Sử dụng kéo cắt tỉa và cắt cành ở một góc ngay trên chồi lá.

Những vấn đề có thể xảy ra

 • Cây con ngã đổ; Thân gần đất mỏng và mềm: Bệnh chết do đất quá ẩm, không khí quá ẩm và nhiệt độ quá lạnh.Loại bỏ cây con bị ảnh hưởng, để cho bề mặt đất hơi khô giữa các lần tưới. Phun đất bằng thuốc captan cẩn thận theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Chỉ sử dụng hỗn hợp đất đã được khử trùng để làm hạt nảy mầm.
 • Côn trùng thân mềm nhỏ màu nâu hoặc xanh lá cây ở các điểm đang phát triển; chất dính trên lá và thân mới mọc: Rệp. Xịt bằng nước xà phòng nhẹ hoặc xà phòng diệt côn trùng hàng tuần cho đến khi sạch. Tăng cường phun sương, đặc biệt là ở mặt dưới lá
 • Mép lá hoặc toàn bộ lá úa vàng, lá mới nhỏ: Cần bón phân. Trong suốt mùa sinh trưởng, cho ăn 14 ngày một lần với lượng phân bón lỏng cân đối ở mức một nửa lượng khuyến cáo của nhà sản xuất: Nếu đã cho bón phân, hãy tăng liều lượng lên hết mức cho đến khi màu xanh trở lại.
 • Mép lá màu tía; cuối cùng lá rụng: Quá lạnh và quá gió. Di chuyển đến một nơi ấm hơn (trên 65 độ F – 15 độ C) tránh xa nơi có gió lùa.
 • Lá rũ xuống, xỉn màu: Cần tưới nước. Nhấn chìm pít tông potin trong nước cho đến khi bọt ngừng hình thành. Để đất thoát nước. Giữ ẩm kỹ cho đất vào mùa hè; để đất khô giữa các lần tưới vào mùa đông.
 • Ít hoa xuất hiện: Cắt tỉa quá nhiều vào mùa xuân hoặc không đủ ánh sáng. Tỉa lại không quá 1/3 cây vào mùa xuân. Cung cấp ánh sáng khuếch tán sáng.
 • Lá nhạt với những đốm nhỏ màu vàng; mạng lưới mịn và những con bọ nhỏ màu đỏ, đặc biệt là ở mặt dưới của lá. (Có thể nhìn thấy lỗi bằng kính lúp.): Mạt nhện đỏ. Phun nước xà phòng nhẹ hoặc xà phòng diệt côn trùng hàng tuần cho đến khi cây hết triệu chứng bệnh trong 1 tuần.
 • Đen lá: Sát thương do sương giá. (Có thể xảy ra trong nhà nếu lá chạm vào ô cửa sổ lạnh hoặc nếu cây bị kẹt giữa cửa sổ và rèm.) Di chuyển cây đến nơi ấm hơn (trên 60 độ F – 16 độ C.)
 • Lá già ngả vàng và rụng: Mùa đông quá lạnh, mùa hè quá khô. Giữ cây ở nhiệt độ trên 65 độ F (15 độ C) vào ban ngày và trên 60 độ F (16 độ C) vào ban đêm. Vào mùa hè, giữ ẩm kỹ cho đất bằng cách tưới nước 3 lần một tuần. (Tưới ít thường xuyên hơn vào mùa đông.)

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon