[Ebook Việt Hoá] Houseplant Party (Lisa Eldred Steinkopf) – MONEY TREE: Pachira aquatica

  • Nguồn: Ebook Houseplant Party: Fun projects & growing tips for epic indoor plants – Lisa Eldred Steinkopf
  • Biên tập: Dũng Cá Xinh
  • Dịch: Team Codai.net 

Xem thêm các phần khác của sách

English

MONEY TREE - Pachira aquatica
MONEY TREE – Pachira aquatica

Wouldn’t it be nice if a plant could grow money? You can own a money tree, but unfortunately, you shouldn’t expect any money to appear. As the word aquaticain the botanical name implies, this plant likes water; keep it moist. In its natural habitat in Mexico, it grows in freshwater swamps and along riverbanks. While it may grow in standing water in nature, don’t let it stand in water in your home, because it could end up with root rot.

Money trees may attain a height of up to 60 feet (18 m) in nature, but expect it to only reach 6 to 8 feet (about 2 m) in your home. Place this plant in bright light, such as an east or west window.

In nature, money trees produce flowers, which in turn become fruit. The fruit is eaten raw, roasted, or ground into flour. Unfortunately, however, it most likely will not produce flowers in your home.

The practice of feng shui utilizes the money tree to bring good luck. The five leaflets that form each compound leaf are thought to represent the elements: water, metal, wood, fire, and earth. It is most often sold in a braided form and can be found for purchase as a large-specimen floor plant. If your money tree develops yellow leaves, it may be suffering from low humidity. Place it on a pebble tray filled with water to raise the humidity around the plant (more on this technique in section 2). If it has brown crispy leaves, that may indicate it is too dry. Though it won’t bring you monetary gain, it’s a beautiful plant to grow in your home.


Tiếng Việt

MONEY TREE - Pachira aquatica
CÂY KIM TIỀN – Cây kim ngân

Sẽ thật tuyệt nếu một cái cây có thể phát triển ra tiền phải không? Bạn có thể sở hữu một cây tiền, nhưng không may, bạn không nên mong đợi bất kỳ cây tiền nào xuất hiện. Như tên cây kim tiền, loài cây này thích nước; giữ ẩm. Trong môi trường sống tự nhiên ở Mexico, nó phát triển ở các đầm nước ngọt và dọc theo bờ sông. Mặc dù nó có thể phát triển trong môi trường nước đọng trong tự nhiên, nhưng đừng để nó tồn tại trong nước trong nhà của bạn, vì nó có thể bị thối rễ.

Cây kim tiền có thể đạt chiều cao tới 60 feet (18 m) trong tự nhiên, nhưng mong rằng nó chỉ đạt từ 6 đến 8 feet (khoảng 2 m) trong nhà bạn. Đặt cây này ở nơi có ánh sáng rực rỡ, chẳng hạn như cửa sổ phía đông hoặc phía tây.

Trong tự nhiên, cây kim tiền sinh hoa, kết trái. Quả được ăn sống, rang hoặc xay thành bột. Tuy nhiên, thật không may, rất có thể nó sẽ không ra hoa trong nhà bạn.

Phong thủy tận dụng cây kim tiền để mang lại may mắn. Năm lá chét tạo thành mỗi lá kép được cho là đại diện cho các nguyên tố: nước, kim loại, gỗ, lửa và đất. Nó thường được bán ở dạng bện nhất và có thể được tìm thấy để mua như một cây mẫu lớn. Nếu cây kim tiền của bạn bị vàng lá thì có thể cây đang bị ẩm thấp. Đặt nó trên một khay đá cuội chứa đầy nước để nâng cao độ ẩm xung quanh cây (xem thêm về kỹ thuật này trong phần 2). Nếu nó có lá giòn màu nâu, điều đó có thể cho thấy nó quá khô. Mặc dù nó sẽ không mang lại cho bạn lợi nhuận về tiền bạc, nhưng nó là một loại cây đẹp để trồng trong nhà của bạn.


Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon