5/5 - (10 bình chọn)
 

English

BLUE BEAR’S PAW FERN

BOTANICAL NAME

  • Phlebodium aureum

Your attention is first drawn to the large blue fronds of the fern. As you get closer, your attention is then stolen by the huge furry “caterpillars” creeping along the medium. These furry rhizomes (spreading stems) crawl across the potting medium, sending up fronds along the way.The thick, leathery fronds are more forgiving of the low humidity in our homes compared to most ferns. Give this fern plenty of room.

LIGHT PREFERENCE

It needs a medium light that would come from the east or back a couple of feet from a west window.

WATERING

Though it is forgiving of low humidity, do not let the potting medium dry out, but keep it evenly moist.

FLOWER

Ferns do not produce flowers.

SIZE

This fern demands some room. The fronds are up to 3 feet (0.9 m) tall, and the rhizomes need a low, wide pot to contain them. They will crawl up and over the pot rim when they hit the edge.

PROPAGATION

The spores that appear on the backside of the fronds can be sown in a moist medium and covered to keep the humidity high.You can also remove a piece of the rhizome with a frond attached and pin it to moist potting medium with a bent piece of wire; the medium needs to stay moist

BLUE BEAR's PAW FERN (Phlebodium aureum)
BLUE BEAR’s PAW FERN (Phlebodium aureum)

Tiếng Việt

 

MẶT BẰNG MẶT BẰNG BLUE BEAR

TÊN THỰC VẬT

  • Phlebodium vàng

Lúc mới đầu, bạn sẽ bị thu hút bởi những chiếc lá lớn màu xanh dương của cây dương xỉ. Khi nhìn gần và kỹ hơn, điều tiếp theo khá thu hút ở loài cây này chính là hệ thống nang lông phân bố khắp thân cây. Những cây thân rẽ với lớp lông (thân lan rộng) bò ngang qua ruột bầu, với các lớp lá cuốn khắp con đường nó đi qua. Những chiếc lá dày và nhiều lông chịu được độ ẩm thấp trong nhà tốt hơn so với hầu hết các loài dương xỉ. Giúp cho loài dương xỉ này có khả năng sống tốt hơn.

ÁNH SÁNG

Loài cây này cần một luồng ánh sáng trung bình chiếu từ phía đông hoặc lùi lại một vài feet từ cửa sổ phía tây.

NƯỚC

Mặc dù chịu được độ ẩm thấp, nhưng không để bầu bị khô mà phải giữ ẩm đều.

HOA

Dương xỉ không ra hoa.

KÍCH THƯỚC

Cây dương xỉ thường cần không gian để phát triển. Những chiếc lá cao tới 3 feet (0,9 m), và những thân rễ cần một chiếc chậu rộng và thấp để chứ. Chúng sẽ bò qua vành nồi khi chúng trưởng thành.

NHÂN GIỐNG

Các bào tử xuất hiện ở mặt sau của lá có thể được gieo vào môi trường ẩm và đậy lại để giữ độ ẩm cao. Bạn cũng có thể loại bỏ một phần của thân rễ và ghim vào giá thể ẩm bằng một mảnh đã uốn cong. dây điện; môi trường này cần được giữ ẩm.

BLUE BEAR's PAW FERN (Phlebodium aureum)
BLUE BEAR’s PAW FERN (Phlebodium aureum)