Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Pachystachys bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Pachystachys:

  • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
  • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
  • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.

 

Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có Mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có Hoa)
Clade (Nhánh): Eudicots (Thực vật có hai lá mầm thực sự)
Clade (Nhánh): Asterids (Nhánh Cúc)
Bộ (Order): Lamiales (Bộ Hoa Môi)
Family (Họ): Acanthaceae (Họ Ô Rô)
Subfamily (Phân Họ): N/A
Tribe (Tông): Justicieae
Subtribe (Phân Tông): N/A
Genus (Chi): Pachystachys – Nees
Synonyms (Đồng nghĩa)
  • N/A

 


Danh sách các loài trong chi: 

0988110300
chat-active-icon