Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Heliotropium bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Heliotropium:

  • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
  • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
  • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.

 

Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có Mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có Hoa)
Clade (Nhánh): Eudicots (Thực vật có hai Lá Mầm Thực Sự)
Clade (Nhánh): Asterids (Nhánh Cúc)
Bộ (Order): Boraginales (Bộ Mồ Hôi)
Family (Họ): Boraginaceae (Họ Mồ Hôi)
Subfamily (Phân Họ): Heliotropioideae
Tribe (Tông): N/A
Subtribe (Phân Tông): N/A
Genus (Chi): Heliotropium – L.
Synonyms (Đồng nghĩa)
  • Beruniella Zakirov & Nabiev
  • Bourjotia Pomel
  • Bucanion Steven
  • Cochranea Miers
  • Meladendron Molina
  • Parabouchetia Baill.
  • Valentina Speg.

 


Danh sách các loài trong chi:

0988110300
chat-active-icon