Tie Pots – Chậu chuyên dụng để bó vít cây – Bonsai Focus Magazine số tháng 09/10 – 2018

Tie Pots – Chậu chuyên dụng để bó vít cây – Bonsai Focus Magazine số tháng 09/10 – 2018
Đánh giá

Nguồn: Bonsai Focus English Edition – September October 2018 bản cứng

Biên tập & dịch: Admin codai.net NVDzung (25/09/2019)

English

The Tie-Pot

The optimal bonsal training pot

We present a new tool for bonsai designers: training pots with knobs on the side, which can be used for guy wires and a root-promoting air-pruning system. The new pot is initially presented in a 28 x 11 cm version (outside dimensions, measured minus the knobs) made of plastic, further sizes in preparation.

Two Innovations

1: The knobs on the side of the pot

These can be used as anchor points for guy wires.

Anyone doing bonsai understands this feature at a glance and without explanation: the knobs are sturdy, load-bearing points that make ït a far easier, faster and more precise way to anchor wires.

When using guy wires, pots no longer have to be drilled (which damages the pots), also auxiliary – structures made of wire are no longer necessary.

The anchor points can also be used for other purposes, such as to fix freshly planted bonsai on the trunk, to attach nets or to secure pots against wind.

2: Air pruning

For healthy roots and better growth

Air pruning (or air root pruning) prevents the formation of unfavourable circular growing roots. Instead, the plant gets a compact, finely branched and very powerful root system with many shoot tips and root hairs.

  • Info: www.tiepot.com
  • Jens Lindworsky <lindworsky@yahoo.de>

Tiếng Việt

Chậu Tie-pot

Chậu huấn luyện Bonsai tối ưu

Chúng tôi giới thiệu một loại công cụ mới cho các nhà thiết kế cây cảnh: Chậu đào tạo có núm ở bên cạnh, có thể được sử dụng để bắt dây và là một hệ thống cắt tỉa rễ khí, thúc đẩy rễ. Loại chậu mới này phiên bản đầu tiền có kích thước 28 x 11cm (kích thước phủ bì, nhưng được đo sau khi trừ đi các núm) làm bằng nhựa tổng hợp, các kích thước khác đang trong quá trình chuẩn bị.

Hai cải tiến

1: Các núm bên ngoài chậu

Những núm này có thể được sử dụng làm điểm neo cho dây chằng.

Bất cứ làm Bonsai đều hiểu được tính năng này trong nháy mắt mà không cần giải thích: Các nút là các điểm chắc chắn, chịu tải giúp cho việc buộc dây neo dễ dàng hơn, nhanh hơn và chính xác hơn.

Khi sử dụng dây vít, chậu không cần phải được khoan (dễ làm hỏng chậu), các cấu trúc hỗ trợ việc đi dây cũng không còn cầy thiết nữa.

Các điểm neo cũng có thể được sử dụng cho các mục đích khác, chẳng hạn như cố định Bonsai mới trồng trên thân cây, gắn lưới bảo vệ chậu cây chống gió.

2: Rễ khí

Cho rễ khoẻ và tăng trưởng tốt hơn.

Rễ khí (hoặc cắt tỉa rễ không khí) ngăn ngừa sự hình thành rễ mọc tròn không hợp ý. Thay vào đó, cây có một hệ thống rễ nhỏ gọn, phân nhánh và mạnh mẽ với nhiều chồi và lông rễ.

  • Website: www.tiepot.com
  • Jens Lindworsky <lindworsky@yahoo.de>

Hình ảnh thêm

TIE POT - Makes Bonsai Easier

TiePot_28cm_Prototyp_05-Thumb

TIE POT - Makes Bonsai Easier

TIE POT - Makes Bonsai Easier

TIE POT - Makes Bonsai Easier

Video

Trả lời

0988110300
chat-active-icon