[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Repotting (Sang chậu)

  • Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire
  • Biên tập: Dũng Cá Xinh
  • Dịch: Happy Nguyen

Xem thêm các phần khác của sách

English

At some point your house plants will need potting on into larger pots – either immediately after purchase if their original pots have no drainage holes or their compost is poor or because they have outgrown their current pots.

Most plants are usually ready for a new pot every 2–3 years. Signs that it is getting too big for their pot include roots coming through the holes in the base, a bulging – even splitting – pot, or simply a struggling plant. Remove the plant from its pot and check its root ball to see if it is pot-bound, with congested roots circling round and round the root ball.

The best time to repot is in early spring, just as plants are coming back into active growth. Some, however, may prefer this done after flowering (see individual plant entries).

Water your plant the day before you plan to repot it. Choose a pot that is only one size larger, about 5cm/2in, than the current one; if the container is too big, your plant will end up sitting in soggy, waterlogged soil. Put the appropriate compost into the base of the pot and, holding your plant carefully around the base of the stem, ease it from its pot, tapping it to loosen it if you need to.

Tease out congested roots with your fingers and then place the plant in the new pot, adjusting its height by adding or removing compost until the top of the root ball is about 2cm/3/4in from the top of the pot. Fill in around the plant with more compost, firming it in gently as you go and then water in the newly potted plant.

Larger plants can be difficult to remove from their container, so simply topdress these instead. Use a trowel to remove the top 5cm/2in of compost, then sprinkle on slow-release fertilizer granules. Add a fresh layer of compost up to the original compost level, and water to settle it in.

Most plants need repotting once their roots reach the edges of the pot. However, some actively thrive when root-bound so always check first
Most plants need repotting once their roots reach the edges of the pot. However, some actively thrive when root-bound so always check first

Tiếng Việt

Đôi khi, cây trồng trong nhà của bạn sẽ cần chuyển sang chậu lớn hơn – ngay sau khi mua nếu chậu ban đầu của chúng không có lỗ thoát nước, phân trộn của chúng kém chất lượng hoặc vì chúng đã phát triển lớn quá mức so với chậu hiện tại.

Hầu hết, cây cảnh thường sẵn sàng cho một chu kỳ thay chậu mới sau mỗi 2 đến 3 năm. Các dấu hiệu cho thấy chiếc chậu trồng cây của bạn đang không phù hợp bao gồm: rễ chui qua các lỗ dưới đế, chậu phồng to lên – thậm chí bị nứt, hoặc đơn giản bạn cũng có thể nhận ra điều này khi cây của bạn khó phát triển. Lấy cây ra khỏi chậu và kiểm tra rễ của nó để xem nó có bị dính chặt vào chậu hay không. Các rễ bị nghẹt thường bao vòng quanh chùm rễ.

Thời điểm tốt nhất để sang chậu là vào đầu mùa xuân, khi cây đang phát triển mạnh trở lại. Tuy nhiên, một vài cây lại yêu cầu quá trình này sau khi ra hoa (xem các mục thực vật riêng lẻ).

Tưới nước cho cây một ngày trước khi bạn định sang chậu. Chọn một cái chậu chỉ lớn hơn chậu cũ khoảng 5cm. Nếu chậu mới quá lớn, cây của bạn sẽ chết úng trong đất sũng nước. Bón phân trộn thích hợp vào gốc chậu và giữ cây cẩn thận, rồi nhấc nhẹ cây ra khỏi chậu, vỗ nhẹ nếu cần.

Dùng ngón tay vuốt nhẹ những rễ bị nghẹt rồi đặt cây vào chậu mới, điều chỉnh độ cao của cây bằng cách thêm hoặc bớt phân trộn cho đến khi đỉnh của bóng rễ cách đỉnh chậu khoảng 2cm. Sau đó, đổ thêm phân trộn vào xung quanh cây, vỗ chặt nó nhẹ nhàng. Bước cuối cùng là tưới vào chậu cây mới.

Những cây có kích thước lớn hơn sẽ khó nhấc ra khỏi chậu. Vì vậy, thay vào đó bạn chỉ cần phủ thêm đất lên những chậu cây này. Sử dụng bay để bỏ đi 5cm trên cùng của phân trộn, sau đó rắc lên các hạt phân chậm tan. Cuối cùng, hãy thêm một lớp phân trộn mới cho đến khi bằng mức phân trộn ban đầu, và để nước lắng xuống.

Most plants need repotting once their roots reach the edges of the pot. However, some actively thrive when root-bound so always check first
Hầu hết các loại cây cần thay chậu khi rễ của chúng chạm đến mép chậu. 

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon