[Ebook Việt Hoá] Houseplant Party (Lisa Eldred Steinkopf) – ZZ PLANT, ZANZIBAR GEM: Zamioculcas zamiifolia

  • Nguồn: Ebook Houseplant Party: Fun projects & growing tips for epic indoor plants – Lisa Eldred Steinkopf
  • Biên tập: Dũng Cá Xinh
  • Dịch: Team Codai.net 

Xem thêm các phần khác của sách

English: ZZ PLANT, ZANZIBAR GEM: Zamioculcas zamiifolia

ZZ PLANT, ZANZIBAR GEM- Zamioculcas zamiifolia
ZZ PLANT, ZANZIBAR GEM- Zamioculcas zamiifolia

If you have a low-light area and everything you’ve tried growing dies, you haven’t tried the Zamioculcas zamiifolia plant! This East African native plant sports glossy, dark-green leaves that make a strong archi- tectural statement and lend a modern vibe to any room. The leaves are upright and made up of many leaflets on each rachis (stem of a compound leaf), the actual “stem” being the under- ground tuberous rhizomes, not unlike a snake plant. The rhizomes develop leaves on top and roots on the bottom.

An unusual attribute of this plant is that new plants can be grown from an individual leaflet. How- ever, patience is needed. Just place one leaflet in moist potting medium or water. It can also be propagated from an entire stem or divided by cutting through the rhizomes to separate smaller plants from the larger one.

Though the ZZ can do well in low light, it prefers medium to bright light and can become quite a large plant.

Because of its large fleshy rhi- zomes, this plant is drought tol- erant and doesn’t appreciate an overly wet potting soil. If it’s in a higher light situation, it will need more water, and if it becomes too dry, it will drop leaflets.


Tiếng Việt

ZZ PLANT, ZANZIBAR GEM- Zamioculcas zamiifolia
CÂY KIM TIỀN

Nếu bạn có một khu vực thiếu ánh sáng và mọi thứ bạn đã thử trồng đều chết, hãy thử trồng cây kim tiền ngay! Loại cây bản địa ở Đông Phi này có những chiếc lá xanh đậm, bóng bẩy tạo nên một lối kiến trúc mạnh mẽ và mang đến phong thái hiện đại cho bất kỳ căn phòng nào. Các lá mọc thẳng đứng và được tạo thành từ nhiều lá chét trên mỗi cuống (thân của một lá kép), “thân” thực tế là thân rễ củ dưới mặt đất, không khác gì cây lưỡi cọp. Thân rễ phát triển lá ở phía trên và rễ ở phía dưới.

Một thuộc tính khác thường của loại cây này là có thể trồng những cây mới từ một lá chét riêng lẻ. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn là cần thiết. Chỉ cần đặt một lá trét vào trong bầu đất ẩm hoặc nước. Nó cũng có thể được nhân giống từ toàn bộ thân cây hoặc được phân chia bằng cách cắt qua thân rễ để tách cây nhỏ hơn cây lớn hơn.

Mặc dù cây kim tiền có thể hoạt động tốt trong điều kiện ánh sáng yếu, nó thích ánh sáng trung bình đến ánh sáng mạnh và có thể trở thành một cây khá lớn.

Do thân rễ to nhiều thịt, loài cây này có khả năng chịu hạn và không ưa đất trồng trong đất quá ẩm. Nếu ở trong điều kiện ánh sáng cao hơn, nó sẽ cần nhiều nước hơn và nếu quá khô, nó sẽ rụng các lá chét.


Xem thêm các phần khác của sách

Xem thêm các bài viết khác TẠI ĐÂY!!!

Comments are closed.

0988110300
chat-active-icon