[Ebook Việt Hoá] Houseplant Party (Lisa Eldred Steinkopf) – POTHOS, DEVIL’S IVY: Epipremnum aureum

Nguồn: Ebook Houseplant Party: Fun projects & growing tips for epic indoor plants – Lisa Eldred Steinkopf


Xem thêm các phần khác của sách

English POTHOS, DEVIL’S IVY: Epipremnum aureum

POTHOS, DEVIL’S IVY- Epipremnum aureum
POTHOS, DEVIL’S IVY – Epipremnum aureum

Are you trying to attain the “jungle look” with vines scrambling up your walls and around the windows? If so, pothos is the plant for you! This iconic houseplant has been climbing walls and framing windows for decades. It can live in full sun, yet also will do well in a low-light situation. In our homes it will remain in its juvenile form, never producing the enormous leaves with splits in them, not unlike their relative, the monstera plant. Most often, the plant you purchase will have yellow markings on the leaves. If it’s placed in too little light, the yellow markings will disappear on the new growth. If that hap- pens, place it in a location with higher light, which will help new growth again display the yellow markings.

Pothos plants also come in bright green, dark green, and variegated white forms, so there are many to choose from. If you have a low-light situation, choose the non-variegated, dark- green form; the variegated forms need more light.

Keep this plant evenly moist. It is forgiving of occasional dry conditions but will develop yellowing leaves and may drop its oldest leaves, leaving bare stems behind. It is easy to keep the plant full by trimming the long stems back to the soil level. New shoots will arise from the cut stem, creating a fuller plant.

Use a 4- to 6-inch (10- to 15-cm) piece cut off the end of the stem to propagate a new plant. This cutting can be planted on its own, planted back into the same container to keep the plant looking full, or shared with a friend (see section 3 for how to propagate plants via cuttings).


Tiếng Việt

POTHOS, DEVIL’S IVY- Epipremnum aureum
TRẦU BÀ VÀNG, CÂY THƯỜNG XUÂN CỦA QUỶ – Vạn niên thanh

Bạn đang cố gắng đạt được “vẻ ngoài rừng rậm” với những dây leo leo lên tường và xung quanh cửa sổ? Nếu vậy, trầu bà vàng là cây dành cho bạn! Cây nhà mang tính biểu tượng này đã leo tường và đóng khung cửa sổ trong nhiều thập kỷ. Nó có thể sống trong ánh nắng đầy đủ, nhưng cũng sẽ hoạt động tốt trong điều kiện ánh sáng yếu. Trong nhà của chúng ta, nó sẽ vẫn ở dạng non. Không bao giờ tạo ra những chiếc lá khổng lồ với các vết chẻ ở bên trong, không khác gì họ hàng của chúng, loài thực vật Monstera. Thông thường, cây bạn mua sẽ có những mảng màu vàng trên lá. Nếu nó được đặt trong quá ít ánh sáng, các mảng màu vàng sẽ biến mất khi mọc mới. Nếu những cây viết đó, hãy đặt nó ở vị trí có ánh sáng cao hơn. Điều này sẽ giúp những cây mới mọc trở lại hiển thị những mảng màu vàng.

Cây Trầu bà vàng cũng có các dạng màu xanh lá cây tươi sáng, xanh lá cây đậm và màu trắng loang lổ. Vì vậy có rất nhiều loại cây để bạn lựa chọn. Nếu bạn gặp trường hợp ánh sáng yếu, hãy chọn loại không có nhiều loang lổ, màu xanh lá cây đậm. Các dạng loang lổ cần nhiều ánh sáng hơn.

Giữ ẩm đều cho cây này. Cây có thể chịu được điều kiện khô hạn thỉnh thoảng nhưng sẽ bị vàng lá và có thể rụng những lá già nhất, để lại những thân trơ trụi. Có thể dễ dàng giữ cho cây đầy đủ bằng cách cắt tỉa các thân dài trở lại mặt đất. Chồi mới sẽ phát sinh từ thân cây bị cắt, tạo ra một cây đầy đủ hơn.

Dùng một đoạn dài 4 đến 6 inch (10 đến 15 cm) cắt bỏ phần cuối của thân cây để nhân giống cây mới. Phần cắt này có thể được trồng riêng. Trồng lại vào cùng một thùng để giữ cho cây luôn tươi tốt hoặc chia sẻ với bạn bè (xem phần 3 để biết cách nhân giống cây qua giâm cành).

POTHOS, DEVIL’S IVY: Epipremnum aureum


Xem thêm các phần khác của sách

Xem thêm các bài viết khác TẠI ĐÂY!!!

0988110300
chat-active-icon