[Ebook Việt Hoá] Houseplant Party (Lisa Eldred Steinkopf) – MEDICINE PLANT, BURN PLANT: Aloe vera (Barbadensis)

  • Nguồn: Ebook Houseplant Party: Fun projects & growing tips for epic indoor plants – Lisa Eldred Steinkopf
  • Biên tập: Dũng Cá Xinh
  • Dịch: Team Codai.net 

Xem thêm các phần khác của sách

English MEDICINE PLANT, BURN PLANT: Aloe vera (Barbadensis)

MEDICINE PLANT, BURN PLANT Aloe vera (Barbadensis)
MEDICINE PLANT, BURN PLANT Aloe vera (Barbadensis)

Have you ever had a burn from the sun or a hot stove? You probably have. That’s why keep- ing a burn plant, or aloe vera, in

the house is a good idea. The sap inside the leaves soothes burns and is used in many creams and beauty products.

Though it has small spines on the edges of the leaves, it’s not a cactus, but rather a succulent. The foliage of aloe vera sits on top of the growing medium and produces a lot of babies called offsets. Let these baby plants grow a few inches tall, and then you can cut them away from the mother plant and pot them up individually. They are perfect for sharing with friends and make great gifts.

Aloe vera can grow leaves up to 2 feet (60 cm) tall, and if it has enough light in your home, they may send up a flower stalk of yellow tubular-shaped flowers. These plants are pollinated by hummingbirds in their natural habitats. Grow them in a well- drained potting medium, letting it almost completely dry out between waterings. (I use the word “medium” in place of “soil” as, most times, indoor potting mixes contain no actual soil. However, the words “medium” and “soil” are interchangeable.) If you repot your aloe, make sure that you plant it at the same level it was originally. Because the leaves naturally sit on top of the soil line, if they’re planted too deeply, they may rot. These plants are easy to grow as long as they have bright light and are not overwatered.


Tiếng Việt

MEDICINE PLANT, BURN PLANT Aloe vera (Barbadensis)
CÂY THUỐC, CÂY TRỒNG Nha đam (lô hội)

Bạn đã bao giờ bị bỏng do nắng hoặc do bếp nóng chưa? Bạn có thể có. Đó là lý do tại sao nên trồng cây bỏng, hoặc cây lô hội trong nhà. Nhựa cây bên trong lá làm dịu vết bỏng và được sử dụng trong nhiều loại kem và sản phẩm làm đẹp.

Mặc dù có gai nhỏ ở mép lá, nhưng nó không phải là cây xương rồng mà là một loại cây mọng nước. Tán lá của cây nha đam nằm trên cùng khi phát triển đến mức trung bình và sẽ cho rất nhiều mầm cây. Để những cây con này cao thêm vài inch, sau đó bạn có thể cắt chúng khỏi cây mẹ và trồng riêng từng cây. Chúng hoàn hảo để chia sẻ với bạn bè và làm quà tặng tuyệt vời.

Cây nha đam có thể mọc lá cao đến 2 feet (60 cm) và nếu có đủ ánh sáng trong nhà của bạn, chúng có thể tạo ra một cuống hoa hình ống màu vàng. Những loài thực vật này được thụ phấn bởi chim ruồi trong môi trường sống tự nhiên của chúng. Trồng chúng trong một giá thể thoát nước tốt, để nó gần như khô hoàn toàn giữa các lần tưới. (Tôi sử dụng từ “trung bình” thay cho “đất” vì hầu hết các hỗn hợp bầu đất trong nhà không chứa đất thực sự. Tuy nhiên, các từ “trung bình” và “đất” có thể thay thế cho nhau.) Nếu bạn thay chậu lô hội của mình, hãy đảm bảo mà bạn trồng nó ở cùng mức độ ban đầu. Bởi vì lá nằm trên mặt đất một cách tự nhiên, nếu trồng quá sâu, chúng có thể bị thối. Những loại cây này rất dễ phát triển miễn là chúng có ánh sáng tốt và không bị ngập úng.


Xem thêm các phần khác của sách

Xem thêm các bài viết khác TẠI ĐÂY!!!

0988110300
chat-active-icon