[Ebook Việt Hoá] Houseplant Party (Lisa Eldred Steinkopf) – GOLDFISH PLANT: Nematanthus gregarious

Nguồn: Ebook Houseplant Party: Fun projects & growing tips for epic indoor plants – Lisa Eldred Steinkopf


Xem thêm các phần khác của sách

English 

GOLDFISH PLANT Nematanthus gregarious
GOLDFISH PLANT Nematanthus gregarious

This cousin of the African violet is a beautiful plant in the gesneriad family. One would never guess there are family ties as the goldfish plant has small shiny leaves that in no way resemble the fuzzy ones of an African violet. Its diminutive orange flowers resemble small puffy goldfish, thus its endearing name. The cultivar ‘Tropicana’, with dark-orange stripes on the flowers, is worth looking for. The natural cascading properties of the goldfish plant make it per- fect for hanging baskets, which is usually how it is sold. In its natural habitat in Brazil it grows on trees, clinging to branches as an epiphyte, with no soil at all.

Full sun isn’t needed, but to produce the “goldfish,” it does need bright light. An east- or west-facing window is optimal. If no flowers appear, move it into more light, as light is what encourages the plant to bloom.

Keep it evenly moist to eliminate leaf drop, which may happen if it becomes too dry. Like a violet, the root system isn’t large, so don’t overwater. Be sure to plant it in a fast-draining potting medium containing some peat moss, such as an African violet potting mix (more on potting soils in section 2). Goldfish plants are easily propagated from stem cuttings, which can be shared with others (see section 3 on how to take plant cuttings)


Tiếng Việt

GOLDFISH PLANT Nematanthus gregarious
CÂY CÁ VÀNG loài thực vật có hoa trong họ Gesneriaceae

Anh em họ của violet châu Phi này là một loài thực vật đẹp trong họ gesneriad. Người ta sẽ không bao giờ đoán được có những mối quan hệ gia đình vì cây cá vàng có những chiếc lá nhỏ sáng bóng không giống với những chiếc lá mờ của cây violet châu Phi. Những bông hoa màu cam nhỏ bé của nó giống như những con cá vàng nhỏ sưng húp, vì vậy nó có tên gọi thân thương. Giống cây trồng ‘Tropicana’, với các sọc màu cam đậm trên hoa, rất đáng để tìm kiếm. Các đặc tính xếp tầng tự nhiên của cây cá vàng làm cho nó phù hợp để treo giỏ, đó thường là cách nó được bán. Trong môi trường sống tự nhiên ở Brazil, nó mọc trên cây, bám vào cành như một loài biểu sinh, hoàn toàn không cần đất.

Không cần có ánh nắng đầy đủ, nhưng để tạo ra “cá vàng”, nó cần ánh sáng rực rỡ. Cửa sổ hướng Đông hoặc Tây là tối ưu. Nếu không có hoa nào xuất hiện, hãy chuyển nó vào nơi có nhiều ánh sáng hơn, vì ánh sáng là yếu tố khuyến khích cây nở hoa.

Giữ ẩm đều để loại bỏ hiện tượng rụng lá, có thể xảy ra nếu quá khô. Giống như hoa violet, hệ thống rễ không lớn, vì vậy đừng tưới quá nhiều. Đảm bảo trồng nó trong một bầu thoát nước nhanh có chứa một số rêu than bùn, chẳng hạn như hỗn hợp bầu violet Châu Phi (thêm về đất bầu trong phần 2). Cây cá chỉ vàng dễ dàng nhân giống từ giâm cành, có thể chia sẻ với người khác (xem phần 3 về cách giâm cành)


Xem thêm các phần khác của sách

Xem thêm các bài viết khác TẠI ĐÂY!!!

0988110300
chat-active-icon