[Ebook Việt Hoá] Houseplant Party (Lisa Eldred Steinkopf) – FRIENDSHIP PLANT: Pilea peperomioides

  • Nguồn: Ebook Houseplant Party: Fun projects & growing tips for epic indoor plants – Lisa Eldred Steinkopf
  • Biên tập: Dũng Cá Xinh
  • Dịch: Team Codai.net 

Xem thêm các phần khác của sách

English Pilea peperomioides

FRIENDSHIP PLANT- Pilea peperomioides 
FRIENDSHIP PLANT- Pilea peperomioides

One of many endearing qualities of the friendship plant is the large number of small plantlets it produces. Because of this, it is easy to share with others, thus the friendship moniker. Who doesn’t want to be friends with someone who shares plants? The friendship plant’s perfectly round, flat leaves give it its other common name: the pancake plant. It may also be referred to as the money plant.

Pilea peperomioides is so popu- lar, it has social media accounts dedicated exclusively to its photogenic qualities. Even better, this plant is easy to grow, as long as it has bright to medium light and is allowed to dry out a bit between waterings. Because of its succulent stem, petioles (leaf stalks), and leaves, it can be treated somewhat like you would treat a succulent plant.

The leaves of this plant like to turn quickly toward a light source. Because of this, turn the plant frequently to make sure it grows in a symmetrical fashion. This plant will produce babies on its stems, as well as in the soil around its base. If you decide to separate the babies, remove them carefully with a sharp knife. The roots are quite deli- cate, so cut the plantlets out of the potting medium rather than trying to pull them out. Place both types of baby plants in con- tainers of moist potting medium. Alternatively, the plantlets on the stem can be left there, creating a multi-stemmed, fuller plant. This plant may reach 3 to 4 feet (about 1 m) tall and may require staking to remain upright.


Tiếng Việt

FRIENDSHIP PLANT- Pilea peperomioides 
CÂY TÌNH BẠN – Cỏ gương

Một trong những phẩm chất đáng quý của cây tình bạn là số lượng lớn cây con nhỏ mà nó tạo ra. Vì điều này, nó dễ dàng chia sẻ với người khác, do đó có biệt danh là tình bạn. Ai lại không muốn làm bạn với một người có chung cây trồng? Những chiếc lá phẳng, tròn hoàn hảo của cây tình bạn mang tên thông thường khác của nó: cây bánh kếp. Nó cũng có thể được gọi là cây kim tiền.

Cỏ gương rất phổ biến, nó có các tài khoản mạng xã hội dành riêng cho sự ăn ảnh của nó. Tốt hơn nữa, loài cây này rất dễ trồng, miễn là nó có ánh sáng từ sáng đến trung bình và được để khô một chút giữa các lần tưới. Do thân, cuống lá (cuống lá) và lá mọng nước của nó, nó có thể được xử lý phần nào giống như bạn đối xử với một cây mọng nước.

Lá của loài cây này thích quay nhanh về phía có nguồn sáng. Do đó, hãy lật cây thường xuyên để đảm bảo cây phát triển theo kiểu đối xứng. Cây này sẽ sinh con trên thân của nó, cũng như trong đất xung quanh gốc của nó. Nếu bạn quyết định tách các con ra, hãy lấy chúng ra cẩn thận bằng một con dao sắc. Rễ khá dễ bị thối rữa, vì vậy hãy cắt cây con ra khỏi bầu đất thay vì cố kéo chúng ra. Đặt cả hai loại cây con vào cùng với giá thể ẩm. Ngoài ra, các cây con trên thân có thể được để ở đó, tạo ra một cây đa thân, đầy đủ hơn. Loại cây này có thể cao từ 3 đến 4 feet (khoảng 1 m) và có thể phải cắm cọc để giữ thẳng đứng.


Xem thêm các phần khác của sách

êm thêm accs bài viết khác TẠI ĐÂY!!!

Comments are closed.

0988110300
chat-active-icon