Trong bài này chúng tôi sẽ chia sẻ một số video về tiến trình xử lý, rất hữu dụng để hiểu về từng bước liên quan đến việc tạo dáng cây Bonsai trong một khoảng thời gian có hạn. Các video được quay tại Bonsai San Show và có sự xuất hiện của các cao thủ Bonsai

  • Ryan Neil
  • David Benavente
  • El Tim
  • Mario Pavone
  • Matteo Martin
  • Bjorn Bjorholm
  • Kim Seok Ju & Her Youn Hang
  • Shinji Suzuki

Bjorn Bjorholm tạo dáng một cây Thông Rừng (Pinus Sylvestris) (Scots Pine)


David Benavente


El Tim demo


Ryan Neil tạo dáng một cây Bách Xù


Demo của Kim Seok Ju và Her Youn Hang


Shinji Suzuki trình diễn tại WBC