Thư mục: Nhật ký – Tiểu Diệp Xích Nam

[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Tiểu Diệp Xích Nam (Syzygium buxifolium) – TDXN_006

[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Tiểu Diệp Xích Nam (Syzygium buxifolium) – TDXN_006

Tên cây: Tiểu Diệp Xích Nam (Syzygium buxifolium) Mã: TDXN_006 Thời gian chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! Địa điểm chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! Chậu và bối cảnh: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! (chú ý, mọi người click vào link Album để xem chi tiết từng ảnh, caption, thời gian […]

[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Tiểu Diệp Xích Nam (Syzygium buxifolium) – TDXN_005

[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Tiểu Diệp Xích Nam (Syzygium buxifolium) – TDXN_005

Tên cây: Tiểu Diệp Xích Nam (Syzygium buxifolium) Mã: TDXN_005 Thời gian chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! Địa điểm chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! Chậu và bối cảnh: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! (chú ý, mọi người click vào link Album để xem chi tiết từng ảnh, caption, thời gian […]

[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Tiểu Diệp Xích Nam – TDXN_004

[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Tiểu Diệp Xích Nam (Syzygium buxifolium) – TDNX_004

Tên cây: Tiểu Diệp Xích Nam (Syzygium buxifolium) Mã: TDXN_004 Thời gian chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! Địa điểm chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! Chậu và bối cảnh: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! (chú ý, mọi người click vào link Album để xem chi tiết từng ảnh, caption, thời gian […]

[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Tiểu Diệp Xích Nam (Syzygium buxifolium) – TDXN_003

[Nhật ký] Shohin (mini Bonsai) Phúc Lộc Đồng (Polyscias guilfoylei) – PLD_002

Tên cây: Tiểu Diệp Xích Nam (Syzygium buxifolium) Mã: TDXN_003 Thời gian chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! Địa điểm chụp: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! Chậu và bối cảnh: Xem trong từng ảnh TẠI ĐÂY! (chú ý, mọi người click vào link Album để xem chi tiết từng ảnh, caption, thời gian […]

0988110300
chat-active-icon