Thư mục: Tông Trichocereeae

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Espostoa bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Oreocereus bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – OLD MAN OF THE ANDES (Oreocereus celsianus)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English OLD MAN OF THE ANDES BOTANICAL NAME Oreocereus celsianus The white furry covering of this cactus gives it the common name, along with the fact that it grows high in the Andes Mountains of South America. Its white covering is grown to protect it from sunburn. Do […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – PERUVIAN OLD LADY CACTUS (Espostoa melanostele)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English PERUVIAN OLD LADY CACTUS BOTANICAL NAME Espostoa melanostele This mountain-dwelling cactus grows white “hair” to protect itself from the intense sun it encounters in its native habitat.To make sure there is plenty of the white hair on your specimen, place it in as much sun as […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Cleistocactus bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Cleistocactus: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Echinopsis bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Echinopsis: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Rebutia bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Rebutia: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Hedgehog cactus (Echinopsis chamaecereus)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Huyền Nguyễn ENGLISH Grapefruit- to peanut-sized, these ball-shaped cacti with sharp spines have comparatively huge, outstandingly beautiful flowers. Peanut cactus (Echinopsis chamaecereus) has cylindri- cal stems about 0.5 inch thick and 2 to 3 inches long that resemble peanuts in the shell. The tiny plants produce improbably large, […]

0988110300
chat-active-icon