Danh mục: [Ebook Việt hoá] Living With Plants: A Guide to Indoor Gardening (2017)  – Sophie Lee 

[Ebook Việt hoá] Living With Plants: A Guide to Indoor Gardening (2017)  - Sophie Lee 

[Ebook Việt Hoá] Living With Plants: A Guide to Indoor Gardening (2017) (Hướng dẫn làm vườn trong nhà) – Sophie Lee 

Nguồn: Ebook Living With Plants: A Guide to Indoor Gardening (2017)  – Sophie Lee  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Team Codai.net  Introduction (Giới thiệu) Getting Started (Khởi đầu)  Choosing The Right Plants (Chọn đúng cây) Tools, Materials & Basic Techniques (Dụng cụ, nguyên liệu…

[Ebook Việt hoá] Living With Plants: A Guide to Indoor Gardening (2017)  - Sophie Lee 

[Ebook Việt Hoá] Indoor Gardening (2017): Tools, Materials and Basic Techniques (Dụng cụ, Nguyên liệu và Kỹ thuật cơ bản) 

Nguồn: Ebook Living With Plants: A Guide to Indoor Gardening (2017)  – Sophie Lee  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English TOOLS As with many hobbies, you can find a vast array of tools for keeping plants. Some are super expensive, which you…