Tra cứu tên khoa học của các loài và giống lai tạo thuộc chi Eleusine bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Eleusine:

  • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
  • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
  • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.

 

Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có Mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có Hoa)
Clade (Nhánh): Monocots (Thực vật một Lá Mầm)
Clade (Nhánh): Commelinids (Nhánh Thài Lài)
Bộ (Order): Poales (Bộ Hòa Thảo)
Family (Họ): Poaceae (Họ Hòa Thảo)
Subfamily (Phân Họ): N/A
Tribe (Tông): Triticeae
Subtribe (Phân Tông): Eleusininae
Genus (Chi):  Eleusine – Gaertn.
Synonyms (Đồng nghĩa)
  • Elevsine Gaertn., alternate spelling

 


Danh sách các loài và giống lai tạo trong chi: 

0988110300
chat-active-icon