Tra cứu tên khoa học của các loài thuộc chi Photinia bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Photinia:

 • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
 • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
 • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.
Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có Mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có Hoa)
Clade (Nhánh): Eudicots (Thực vật hai Lá Mầm Thực Sự)
Clade (Nhánh): Rosids (Nhánh Hoa Hồng)
Bộ (Order): Rosales (Bộ Hoa Hồng)
Family (Họ): Rosaceae (Họ Hoa Hồng)
Subfamily (Phân Họ): Amygdaloideae (Phân họ Mận Mơ)
Tribe (Tông): Maleae
Subtribe (Phân Tông): Malinae
Genus (Chi): 
Synonyms (Đồng nghĩa)
 • N/A

 


Danh sách các loài và giống lai tạo thuộc chi này: 

 • Photinia × fraseri ‘Red Robin’ – probably the most widely planted of all, this cultivar has gained the Royal Horticultural Society‘s Award of Garden Merit
 • Photinia × fraseri ‘Little Red Robin’, a plant similar to ‘Red Robin’, but dwarf in stature with an ultimate height/spread of around 2–3 ft
 • Photinia × fraseri ‘Camilvy’
 • Photinia × fraseri ‘Curly Fantasy’
 • Photinia × fraseri ‘Super Hedger’ – a newer hybrid with strong upright growth
 • Photinia × fraseri ‘Pink Marble’ also known as ‘Cassini’, a new cultivar with rose-pink tinted new growth and a creamy-white variegated margin on the leaves
 • Photinia × fraseri ‘Robusta’
 • Photinia ‘Redstart’ (Stranvaesia davidiana × P. × fraseri)
 • Photinia ‘Palette’ (parentage unknown)
 • Photinia davidiana ‘Fructu Luteo’ (fruit yellow)
 • Photinia davidiana ‘Prostrata’ (a low-growing form)

0988110300
chat-active-icon