Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Tulipa (chi Tulip) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Tulipa:

 • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
 • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
 • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.
Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có Mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có Hoa)
Clade (Nhánh): Monocots (Thực vật có Một Lá Mầm)
Clade (Nhánh): N/A
Bộ (Order): Liliales (bộ Loa Kèn)
Family (Họ): Liliaceae (họ Loa Kèn)
Subfamily (Phân Họ): Lilioideae
Tribe (Tông): Lilieae
Subtribe (Phân Tông): N/A
Genus (Chi):    Tulipa – L.
Synonyms (Đồng nghĩa)
 • Orithyia D.Don
 • Liriactis Raf.
 • Liriopogon Raf.
 • Podonix Raf.
 • Eduardoregelia Popov

Các phân chi: 

 • Clusianae
 • Orithyia
 • Tulipa
 • Eriostemones

 


Danh sách các loài trong chi:

Tulipa affinis Botschantz. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa afghanica Markgr. Unresolved   WCSP 2012-03-23  
Tulipa agenensis DC. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa albanica Kit Tan & Shuka Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa albertii Regel Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa aleppensis Boiss. ex Regel Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa altaica Pall. ex Spreng. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa anhuiensis X.S.Shen Unresolved   WCSP 2012-03-23  
Tulipa anisophylla Vved. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa armena Boiss. Accepted   WCSP 2012-03-23 1
Tulipa banuensis Grey-Wilson Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa biebersteiniana Schult. & Schult.f. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa biflora Pall. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa bifloriformis Vved. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa boettgeri Regel Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa borszczowii Regel Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa botschantzevae S.N.Abramova & Zakal. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa brachystemon Regel Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa breyniana L. Unresolved   WCSP 2012-03-23  
Tulipa butkovii Botschantz. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa carinata Vved. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa celsiana DC. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa cinnabarina K.Perss. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa clusiana DC. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa cretica Boiss. & Heldr. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa cypria Stapf ex Turrill Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa dasystemon (Regel) Regel Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa dasystemonoides Vved. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa dubia Vved. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa eichleri Regel Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa euchleri Regel Unresolved   TRO 2012-04-18  
Tulipa faribae Ghahr., Attar & Ghahrem.-Nejad Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa ferganica Vved. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa florenskyi Woronow Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa fosterana Irving Unresolved   TRO 2012-04-18  
Tulipa fosteriana W.Irving Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa gesneriana L. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa greigii Regel Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa grey-wilsonii Rech.f. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa gumusanica Terzioglu Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa hageri Heldr. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa harazensis Rech.f. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa heteropetala Ledeb. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa heterophylla (Regel) Baker Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa heweri Raamsd. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa hissarica Popov & Vved. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa hoogiana B.Fedtsch. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa humilis Herb. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa hungarica Borbás Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa iliensis Regel Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa julia K.Koch Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa karabachensis Grossh. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa karamanica Özhatay & Koçak Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa kaufmanniana Regel Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa kolpakowskiana Regel Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa kopetdaghensis B.Fedtsch. ex Czerniak. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa korolkowii Regel Accepted   WCSP 2012-03-23 1
Tulipa korshinskyi Vved. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa koyuncui Eker & Babaç Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa krauseana Regel Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa kuschkensis B.Fedtsch. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa lanata Regel Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa lehmanniana Merckl. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa lemmersii Zonn., Peterse & J.Groot Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa libanotica Regel Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa linifolia Regel Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa lownei Baker Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa marjoletti Perr. & Song. Unresolved   TRO 2012-04-18  
Tulipa maximowiczii Regel Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa micheliana Hoog Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa mogoltavica Popov & Vved. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa mongolica Y.Z.Zhao Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa montana Raf. Unresolved   WCSP 2012-03-23  
Tulipa montana Lindl. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa monticola E.Wulff Unresolved   WCSP 2012-03-23  
Tulipa narcissiodora Markgr. Unresolved   WCSP 2012-03-23  
Tulipa neustruevae Pobed. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa nitida Hoog Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa oreophila Rech.f. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa orithyioides Vved. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa orphanidea Boiss. ex Heldr. Accepted   WCSP 2012-03-23 2
Tulipa orthopoda Vved. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa ostrowskiana Regel Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa oxypetala Steven Unresolved   WCSP 2012-03-23  
Tulipa patens C.Agardh ex Schult. & Schult.f. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa pavlovii Kitan. Unresolved   WCSP 2012-03-23  
Tulipa persica (Lindl.) Sweet Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa platystemon Vved. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa polychroma Stapf Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa praestans H.B.May Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa praestans Th. Hoog Unresolved   TRO 2012-04-18  
Tulipa primulina Baker Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa prolongata Vved. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa pulchella (Regel) Baker Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa regelii Krasn. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa rhodopea (Velen.) Velen. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa saxatilis Sieber ex Spreng. Accepted   WCSP 2012-03-23 1
Tulipa scharipovii Tojibaev Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa schmidtii Fomin Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa serbica Tatić & Krivošej Unresolved   WCSP 2012-03-23  
Tulipa sinkiangensis Z.M.Mao Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa sogdiana Bunge Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa sosnowskyi Achv. & Mirzoeva Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa sprengeri Baker Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa stapfii Turrill Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa suaveolens Roth Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa subbiflora Vved. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa subpraestans Vved. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa subquinquefolia Vved. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa sylvestris L. Accepted   WCSP 2012-03-23 2
Tulipa systola Stapf Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa tarbagataica D.Y.Tan & X.Wei Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa tarda Stapf Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa tetraphylla Regel Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa thianschanica Regel Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa × tschimganica Botschantz. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa tubergeniana Hoog Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa turcomanica B.Fedtsch. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa turkestanica (Regel) Regel Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa ulophylla Wendelbo Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa undulatifolia Boiss. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa uniflora (L.) Besser ex Baker Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa uzbekistanica Botschantz. & Sharipov Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa vvedenskyi Botschantz. Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa wendelboi Matin & Iranshahr Accepted   WCSP 2012-03-23  
Tulipa willmottiae Freyn Unresolved   WCSP 2012-03-23  
Tulipa zenaidae Vved. Accepted   WCSP 2012-03-23

0988110300
chat-active-icon