Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Ruellia (chi Quả Nổ) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Ruellia:

 • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
 • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
 • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.

 

Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có Mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có Hoa)
Clade (Nhánh): Eudicots (Thực vật có hai Lá Mầm Thực Sự)
Clade (Nhánh): Asterids (Nhánh Cúc)
Bộ (Order): Lamiales (Bộ Hoa Môi)
Family (Họ): Acanthaceae (Họ Ô Rô)
Subfamily (Phân Họ): Acanthoideae (Phân họ Ô Rô)
Tribe (Tông): Ruellieae
Subtribe (Phân Tông): N/A
Genus (Chi):
Synonyms (Đồng nghĩa)
 • Alvarezia Pav. ex Nees
 • Aphragmia Nees
 • Aporuellia C.B.Clarke
 • Arrhostoxylum Mart. ex Nees
 • Benoicanthus Heine A.Raynal
 • Blechum P.Browne
 • Copioglossa Miers
 • Cryphiacanthus Nees
 • Cyrtacanthus Mart. ex Nees
 • Dipteracanthus Nees
 • Dizygandra Meisn.
 • Endosiphon T.Anderson ex Benth. Hook.f.
 • Eurychanes Nees
 • Eusiphon Benoist
 • Fabria E.Mey.
 • Gymnacanthus Nees
 • Gymnacanthus Oerst.
 • Holtzendorffia Klotzsch H.Karst. ex Nees
 • Larysacanthus Oerst.
 • Lychniothyrsus Lindau
 • Micraea Miers
 • Neowedia Schrad.
 • Nothoruellia Bremek. Nann.-Bremek.
 • Ophthalmacanthus Nees
 • Pattersonia J.F.Gmel.
 • Pentstemonacanthus Nees
 • Pseudoruellia Benoist
 • Salpingacanthus S.Moore
 • Sclerocalyx Nees
 • Scorodoxylum Nees
 • Siphonacanthus Nees
 • Solaenacanthus Oerst.
 • Spirostigma Nees
 • Stemonacanthus Nees
 • Stenoschista Bremek.
 • Stephanophysum Pohl
 • Tacoanthus Baill.
 • Tremacanthus S.Moore

 


Danh sách các loài trong chi:

Các loài mới được chuyển sang các chi khác: 

0988110300
chat-active-icon