Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Narcissus (chi Thủy Tiên) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Narcissus:

  • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
  • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
  • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.
Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có Mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có Hoa)
Clade (Nhánh): Monocots (Thực vật có Một Lá Mầm)
Clade (Nhánh): N/A
Bộ (Order): Asparagales (Bộ Măng Tây)
Family (Họ): Amaryllidaceae (họ Loa Kèn Đỏ)
Subfamily (Phân Họ): Amaryllidoideae
Tribe (Tông): Narcisseae
Subtribe (Phân Tông): N/A
Genus (Chi):    Narcissus – L.
Synonyms (Đồng nghĩa)
  • Orithyia D.Don
  • Liriactis Raf.
  • Liriopogon Raf.
  • Podonix Raf.
  • Eduardoregelia Popov

 


Danh sách các loài trong chi:

Narcissus × abilioi Fern.Casas Accepted   WCSP
Narcissus abscissus (Haw.) Schult. & Schult.f. Accepted   WCSP
Narcissus albimarginatus D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies Accepted   WCSP
Narcissus alcaracensis S.Ríos, D.Rivera, Alcaraz & Obón Accepted   WCSP
Narcissus × alejandrei Fern.Casas Accepted   WCSP
Narcissus × alleniae Donn.-Morg. Accepted   WCSP
Narcissus × aloysii-villarii Fern.Casas Accepted   WCSP
Narcissus × andorranus Fern.Casas Accepted   WCSP
Narcissus angustifolius Curt. Accepted M TRO
Narcissus assoanus Dufour ex Schult. & Schult.f. Accepted   WCSP
Narcissus asturiensis (Jord.) Pugsley Accepted   WCSP
Narcissus atlanticus Stern Accepted   WCSP
Narcissus × bakeri K.Richt. Accepted   WCSP
Narcissus blanchardii Zonn. Accepted   WCSP
Narcissus × boutignyanus Philippe Accepted   WCSP
Narcissus × brevitubulosus A.Fern. Accepted   WCSP
Narcissus broussonetii Lag. Accepted   WCSP
Narcissus bujei (Fern.Casas) Fern.Casas Accepted   WCSP
Narcissus bulbocodium L. Accepted   WCSP
Narcissus × buxtonii K.Richt. Accepted   WCSP
Narcissus calcicola Mendonça Accepted   WCSP
Narcissus cantabricus DC. Accepted   WCSP
Narcissus × caramulensis P.Ribeiro, Paiva & H.Freitas Accepted   WCSP
Narcissus × carpetanus (Barra & G.López) Fern.Casas Accepted   WCSP
Narcissus × carringtonii Rozeira Accepted   WCSP
Narcissus cavanillesii Barra & G.López Accepted   WCSP
Narcissus × cazorlanus Fern.Casas Accepted   WCSP
Narcissus cernuus Salisb. Accepted   WCSP
Narcissus × chevassutii Fern.Casas Accepted   WCSP
Narcissus × christianssenii A.Fern. Accepted   WCSP
Narcissus × compressus Haw. Accepted   WCSP
Narcissus × confinalensis Uribe-Ech. & Urrutia Accepted   WCSP
Narcissus cuatrecasasii Fern.Casas, M.Laínz & Ruíz Rejón Accepted   WCSP
Narcissus cyclamineus DC. Accepted   WCSP
Narcissus × dordae Fern.Casas Accepted   WCSP
Narcissus dubius Gouan Accepted   WCSP
Narcissus elegans (Haw.) Spach Accepted   WCSP
Narcissus enemeritoi (Sánchez-Gómez & al.) Sánchez-Gómez & al. Accepted   WCSP
Narcissus eugeniae Fern.Casas Accepted   WCSP
Narcissus × felineri Fern.Casas Accepted   WCSP
Narcissus foliosus (Maire) Fern.Casas Accepted   WCSP
Narcissus × fosteri Irwing Accepted   WCSP
Narcissus gaditanus Boiss. & Reut. Accepted   WCSP
Narcissus × georgemawii Fern.Casas Accepted   WCSP
Narcissus gigas (Haw.) Steud. Accepted   WCSP
Narcissus × gredensis Fern.Casas Accepted   WCSP
Narcissus × hannibalis A.Fern. Accepted   WCSP
Narcissus hedraeanthus (Webb & Heldr.) Colmeiro Accepted   WCSP
Narcissus hesperidis Fern.Casas Accepted   WCSP
Narcissus × incomparabilis Mill. Accepted   WCSP
Narcissus × incurvicervicus Barra & G.López Accepted   WCSP
Narcissus × infundibulum Poir. Accepted   WCSP
Narcissus jacetanus Fern.Casas Accepted   WCSP
Narcissus jeanmonodii Fern.Casas Accepted   WCSP
Narcissus jonquilla L. Accepted   WCSP
Narcissus × libarensis Sánchez García & Mart.Ort. Accepted   WCSP
Narcissus × litigiosus Amo Accepted   WCSP
Narcissus longispathus Degen & Hervier ex Pugsley Accepted   WCSP
Narcissus lusitanicus Dorda & Fern.Casas Accepted   WCSP
Narcissus × maginae Fern.Casas & Susanna Accepted   WCSP
Narcissus × magnenii Rouy Accepted   WCSP
Narcissus × martinoae Nava & Fern.Casado Accepted   WCSP
Narcissus × medioluteus Mill. Accepted   WCSP
Narcissus moleroi Fern.Casas Accepted   WCSP
Narcissus × montserratii Fern.Casas & Rivas Ponce Accepted   WCSP
Narcissus munozii-garmendiae Fern.Casas Accepted   WCSP
Narcissus × neocarpetanus Rivas Ponce, C.Soriano & Fern.Casas Accepted   WCSP
Narcissus nevadensis Pugsley Accepted   WCSP
Narcissus nivalis Graells Accepted   WCSP
Narcissus × nutans Haw. Accepted   WCSP
Narcissus obesus Salisb. Accepted   WCSP
Narcissus obsoletus (Haw.) Spach Accepted   WCSP
Narcissus × odorus L. Accepted   WCSP
Narcissus papyraceus Ker Gawl. Accepted   WCSP
Narcissus × perangustus Fern.Casas Accepted   WCSP
Narcissus × perezlarae Font Quer Accepted   WCSP
Narcissus peroccidentalis Fern.Casas Accepted   WCSP
Narcissus × poculiformis Salisb. Accepted   WCSP
Narcissus poeticus L. Accepted   WCSP
Narcissus × ponsii-sorollae Fern.Casas Accepted   WCSP
Narcissus × pravianoi Fern.Casas Accepted   WCSP
Narcissus primigenius (Fern.Suárez ex M.Laínz) Fern.Casas & Laínz Accepted   WCSP
Narcissus pseudonarcissus L. Accepted   WCSP
Narcissus × pugsleyi Fern.Casas Accepted   WCSP
Narcissus × pujolii Font Quer Accepted   WCSP
Narcissus × rafaelii Patino & Uribe-Ech. Accepted   WCSP
Narcissus × rogendorfii Batt. & Trab. Accepted   WCSP
Narcissus romieuxii Braun-Blanq. & Maire Accepted   WCSP
Narcissus × romoi Fern.Casas Accepted   WCSP
Narcissus rupicola Dufour Accepted   WCSP
Narcissus × rupidulus Fern.Casas & Susanna Accepted   WCSP
Narcissus scaberulus Henriq. Accepted   WCSP
Narcissus segurensis S.Ríos, D.Rivera, Alcaraz & Obón Accepted   WCSP
Narcissus serotinus L. Accepted   WCSP
Narcissus × somedanus Fern.Casado, Nava & Suárez Pérez Accepted   WCSP
Narcissus supramontanus Arrigoni Accepted   WCSP
Narcissus × susannae Fern.Casas Accepted   WCSP
Narcissus × taitii Henriq. Accepted   WCSP
Narcissus tazetta L. Accepted   WCSP
Narcissus × tenuior Curtis Accepted   WCSP
Narcissus tingitanus Fern.Casas Accepted   WCSP
Narcissus × tortifolius Fern.Casas Accepted   WCSP
Narcissus triandrus L. Accepted   WCSP
Narcissus × tuckeri Barra & G.López Accepted   WCSP
Narcissus villarvildensis (Diaz & Fdez. Prieto) Rivas Mart. et al. Accepted M TRO
Narcissus viridiflorus Schousb. Accepted   WCSP
Narcissus × xaverii Nava & Fern.Casado Accepted   WCSP
Narcissus yepesii S.Ríos, D.Rivera, Alcaraz & Obón Accepted   WCSP

0988110300
chat-active-icon