[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: FERTILIZER (Phân bón)

5/5 - (7 bình chọn)

Xem thêm các phần khác của sách

ENGLISH

Commercial fertilizer packages often describe their contents as “plant food.” This is a mis- nomer. Fertilizer contains mineral nutrients such as nitrogen, phosphorus, and potassium that plants require for growth, but any plant’s actual food, what they actually eat, is the sugar they make from sunlight and carbon dioxide. When you breathe on your plants you are truly feeding them. They absorb the carbon dioxide from your breath, combine it with solar energy through photosynthesis, and manufacture sugar from it. When they metabolize the sugar it pro- vides them with the fuel they need to grow new leaves, roots, stems, and flowers.

Plants need more than just sunlight, carbon dioxide, and water; they also require 12 essen- tial mineral nutrients. In nature, plants obtain these nutrients from animal droppings, dead animals, and dead plant material. Houseplants have to obtain them from their more limited environment: if the organic potting medium you use has organic fertilizer and compost incorpo- rated into it, your plant will get the nutrients it needs. The overwhelming majority of house- plants are not fussy about nutrients, but if the potting medium contains no fertilizer then you may need to add organic fertilizer. You may also need to add fertilizer later, after the plant has grown. Look to its portrait to determine a plant’s fertilizer needs.

All fertilizers have three numbers on the front of the package (e.g., 6-12-4 or 10-10-10), which stand for the percentages of nitrogen (N), phosphorus (P), and potassium (K), in that order. These three essential nutrients are called primary or macronutrients because plants need them in relatively large quantities compared to the other nine.

Nitrogen (the first number) is vital for veg- etative growth. A plant has to have nitrogen in order to grow new leaves, roots, stems, and so forth. High nitrogen promotes the lush growth of green leaves, so that any houseplant grown primarily for its attractive foliage, as opposed to flowers, needs a high-nitrogen fertilizer. Phos- phorus (the middle number) is necessary for flowering and strong roots. Plants need phos- phorus in order to initiate, develop, and main- tain their flowers. This is why the percent of phosphorus is high in fertilizers designed for flowering bulbs. Any flowering houseplant grown primarily for its beautiful flowers, as opposed to its foliage, needs a fertilizer with a relatively high phosphorus component. Potas- sium (the last number) promotes strong stems and provides stress protection for plants. Your plant is better able to withstand extremes (too much or too little) of essential environmental variables such as light, temperature, and water if it’s getting adequate potassium.

The secondary essential mineral nutrients are calcium, magnesium, and sulfur. They are not needed in quantities as large as the macro- nutrients, but they are still essential for healthy plants. Six micronutrients, needed in minute quantities, are boron, copper, iron, manganese, molybdenum, and zinc.

Plants require all 12 of the mineral nutri- ents just named in order to stay healthy. In addition to the 12, they also need the carbon, hydrogen, and oxygen they obtain from car- bon dioxide and water in order to manufacture sugar. A good, high-quality, organic potting soil that contains organic fertilizer should supply all 12 of the essential mineral nutrients that your houseplant needs.

Nutrition Guidelines

Nutrient Neededfor…
Nitrogen Vegetative growth, protein synthe- sis for new tissue.
Phosphorus Flower and fruit production.
Potassium Strong stems and stress protec- tion.
Calcium Essential for numerous metabolic and physiological processes.
Magnesium Essential for growth and is a com- ponent of chlorophyll.
Sulfur Vital for plant growth, especially roots and seed production.
Boron Necessary component of cell walls and membrane function.
Copper Necessary for photosynthesis and plant growth.
Iron Necessary for photosynthesis.
Manganese Important for carbohydrate and nitrogen metabolism.
Molybdenum Important for nitrogen metabolism.
Zinc Important for growth hormones and enzyme systems.

TIẾNG VIỆT

Các gói phân bón thương mại thường được mô tả là “thức ăn dành cho thực vật”. Đây là một từ nhầm lẫn. Phân bón chứa các chất dinh dưỡng khoáng như Nitơ, Phốt pho và Kali cần thiết cho sự phát triển của thực vật. Tuy nhiên, thức ăn thực sự của thực vật là đường mà chúng tạo ra từ ánh sáng mặt trời và CO2.

Khi thở ra CO2, bạn đang nuôi dưỡng chúng. Chúng hấp thụ CO2 từ hơi thở của bạn, kết hợp với năng lượng mặt trời qua quá trình quang hợp và tạo ra đường. Chuyển hóa đường sẽ cung cấp cho cây năng lượng cần thiết để mọc lá, rễ, thân và hoa mới.

Thực vật không chỉ cần mình ánh sáng mặt trời, CO2 và nước. Chúng cũng cần 12 khoáng chất quan trọng. Trong tự nhiên, thực vật lấy các chất dinh dưỡng này từ phân động vật, xác động vật và thực vật chết. Cây trồng trong nhà phải lấy chúng từ môi trường hạn chế hơn. Nếu giá thể hữu cơ bạn sử dụng có phân hữu cơ và phân trộn được tích hợp vào đó, cây của bạn sẽ nhận được các chất dinh dưỡng cần thiết.

Phần lớn các loại cây trồng trong nhà không cầu kỳ về chất dinh dưỡng, nhưng nếu giá thể không chứa phân bón thì bạn có thể cần bón thêm cho chúng phân hữu cơ. Có thể cây cần được bổ sung phân bón sau khi đã phát triển. Bạn hãy nhìn vào chân dung của nó để xác định nhu cầu phân bón của cây.

Tất cả các loại phân bón đều có ba số ở mặt trước của bao bì (ví dụ: 6-12-4 hoặc 10-10-10), theo thứ tự chúng đại diện cho phần trăm Nitơ (N), Phốt pho (P) và Kali (K). Ba chất dinh dưỡng thiết yếu này được gọi là chất dinh dưỡng chính hoặc chất dinh dưỡng đa lượng vì thực vật cần hàm lượng tương đối lớn các loại chất này so với chín dưỡng chất còn lại.

Nitơ (số đầu tiên) rất quan trọng cho sự phát triển sinh dưỡng. Cây phải có Nitơ để mọc lá, rễ, thân mới, v.v. Nitơ nhiều thúc đẩy sự phát triển tươi tốt của lá xanh, vì vậy bất kỳ cây trồng nào được trồng chủ yếu để chơi lá, ngược với hoa, đều cần phân bón có hàm lượng Nitơ cao.

Phốt pho (số giữa) cần thiết cho sự ra hoa và ra rễ mạnh. Thực vật cần Phốt pho để nở và duy trì những bông hoa. Đây là lý do tại sao phần trăm Phốt pho cao trong phân bón được sản xuất dành cho củ ra hoa. Các loại cây trồng trong nhà được trồng để cho hoa đẹp, ngược với lá, đều cần một loại phân bón có thành phần Phốt pho tương đối cao.

Kali (số cuối cùng) giúp thân cây chắc khỏe và chống stress ở cây trồng. Cây của bạn có khả năng chống chịu tốt hơn (quá nhiều hoặc quá ít) các thay đổi của môi trường như ánh sáng, nhiệt độ và nước nếu nó được cung cấp đủ Kali.

Các khoáng chất thiết yếu thứ cấp là Canxi, Magiê và Lưu huỳnh. Chúng không cần thiết với hàm lượng lớn như các chất dinh dưỡng đa lượng, cây vẫn cần chúng để phát triển khỏe mạnh. Sáu vi chất dinh dưỡng cần thiết với hàm lượng nhỏ hơn là Bo, Đồng, Sắt, Mangan, Molypden và Kẽm.

Thực vật cần tất cả 12 chất dinh dưỡng khoáng chất vừa nêu để duy trì sự khỏe mạnh. Ngoài 12 chất đó, chúng cũng cần Carbon, Hydro và Oxy thu được từ CO2 và nước để sản xuất đường. Một bầu đất hữu cơ tốt, chất lượng cao có chứa phân hữu cơ sẽ cung cấp đủ cả 12 khoáng chất cần thiết cho cây trồng.

Tác dụng của các chất đối với cây Indoor Plants
Tác dụng của các chất đối với cây Indoor Plants

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon