Chỉ chơi mình Rêu – Only Moss – Rêu quan trọng cho Bonsai, nhưng bạn cũng có thể chơi riêng nó

Chỉ chơi mình Rêu – Only Moss – Rêu quan trọng cho Bonsai, nhưng bạn cũng có thể chơi riêng nó

Nguồn: Bonsai Focus English Edition – September October 2018 bản cứng

Biên tập & dịch: Admin codai.net NVDzung (25/09/2019)

Moss is essential for bonsoat, but you can enjoy it for itself, too

 • Text and photogrophy – Bài và ảnh: Kinbon, Japan

If you have a garden where nothing will grow, cultivating moss in pots is the solution. Enter the ‘mossy’ world of Junichi Tanoue

Moss is something that surrounds us and can be grown indoors, something many try, but fail to achieve. Moss is a very particular plant and is difficult to grow for a long period; there are many different species requiring completely different environments and conditions. We will look at the benches of Mr Tanoue and ask him for advice on growing moss and its care.

Nếu bạn có một vườn mà không có gì phát triển được, trồng rêu trong chậu là một giải pháp. Hãy thăm quan thế giới rêu của Junichi Tanoue.

Rêu là những thứ bao quanh chúng ta và có thể trồng trong nhà, một thứ mà nhiều người cố gắng, nhưng lại không đạt được kết quả khả quan. Rêu là một loại cây rất đặc biệt và khó trồng trong một thời gian dài; có nhiều loại khác nhau đòi hỏi môi trường và điều kiện hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi nhìn những băng ghế trưng bày của Mr Tanoue và hỏi ông lời khuyên trong việc trồng rêu và chăm sóc nó.

Mr Tanoue, Member of the Western Japan Moss Club, uses a sprayer to water. In the past Mr Tanoue used to run a garden centre and flower design company, as well as enjoying hiking and collecting mush-rooms. He started to become interested in moss 6 or 7 years ago. Growing moss is 70 to 80% about the environment. This garden has little sunlight and poor airflow, which means other plants are impossible to grow. Only moss grows well here!’ says Mr Tanoue with a laugh.

Mr Tanoue, thành viên của Câu lạc bộ Rêu Nhật Bản Phía Tây, đang dùng xịt để tưới nước. Trong quá khứ, mr Tanoue đã điều hành một trung tâm vườn và công ty thiết kế hoa, cũng như rất thích đi bộ đường dài và thu lượm nấm. Ông bắt đầu hứng thú với rêu từ 6 – 7 năm trước. “Rêu mọc 70 – 80% môi trường này. Vườn có rất ít nắng và kém lưu thông gió, có nghĩa là các cây khác sẽ không sống nổi. Chỉ có rêu mọc tốt ở đây!” Ông Tanoue cười nói.

 • Ảnh 01: Tổng quan khu vườn rêu nhỏ
 • Ảnh 02: Sàn nhà trải sỏi lớn.

 • Ảnh 01: Phía Tây cả vườn bị một ngôi nhà che khuất ở phía Nam. Ngay cả vào giữa mùa hè, chỉ có một chút ánh sáng lọt được vào khu vườn.
 • Ảnh 02: Chỉ nhìn được các khay để rêu một chút từ trên xuống. Ở phía trên bên trái bạn có thể thấy cành cây của cây lớn trong vườn tạo ra bóng râm ra sao.

The moss only garden – Vườn chỉ có mỗi rêu

The main growing area is around six and a half square metres. In all honesty it is not a large space with small shelves and hooks hanging down from the fence. In this space, however, there are countless varieties of moss. Thanks to the concrete wall, very little wind passes through. On the floor there is a spread of large grain gravel, with pots placed directly on that. The benches have top, middle and lower levels offering different degrees of light.

Khu vực trồng chính chỉ khoảng 6,5 mét vuông. Thành thật mà nói, đó không phải là một không gian rộng lớn với các kệ nhỏ và móc treo từ hàng rào. Tuy nhiên, trong không gian này, lại có vô số các loại rêu. Nhờ có bức tường bê tông, rất ít gió đi qua. Trên sàn có rải sỏi lớn, với những chậu cây đặt trực tiếp trên đó. Các băng ghế có các cấp cao, trung bình và thấp hơn cung cấp các mức độ ánh sáng khác nhau.

Enjoying moss in a pot – Thưởng thức rêu trồng trong chậu

Nơi tốt nhất để trồng rêu là ở phía Bắc hoặc phía Đông của khu vườn của bạn. Những nơi có bóng râm gần mặt đất là nơi độ ẩm cao cực kỳ lý tưởng. Nếu bạn có ánh sáng mặt trời trực tiếp mạnh thì hãy tìm bóng mát dưới gốc cây rụng lá, hoặc tạo bóng râm từ lưới, vải. Giảm lưu lượng không khí qua khu vực với một hàng rào nhỏ cũng được khuyến khích

Moss growing above the ground – Rêu mọc trên sàn

For each variety choose the growing medium that is appropriate to the natural location, these are:

 • Gravel / Sand – Kiryu sand: Type A
 • Akadama, Kanuma and Hyuuga (Purnice) mix: Type B
 • Leaf mulch: Type C
 • Field / rice paddy soil: Type D

When growing in pots that have holes in them, cover the holes with mesh and spread a thin layer of pumice in the bottom. On top of this spread the main mixture, giving it a slight mound in the centre. Spread out the moss on top of this and water.

 • Moss types growing in full sun. On the soil surface. Soil type B
 • Moss types that grow in semi shade, by mountain streams. Type B
 • Moss types that grow in fields in full sun. Type D
 • Moss types that grow in shade under trees. Type B
 • Moss types that grow in humid shady environments under trees. Type C or a mixture of B and C.
 • Moss types growing close to wetlands, near streams in semi shade. Type A.

Plant in pots that have no holes, or on a plate. Wash off the dirt from the moss, place it on top of fresh soil and then moisten with fresh water.

Với mỗi giống chọn một môi trường phù hợp với vị trí tự nhiên, đó là:

 • Sỏi / Cát – Cát Kiryu: Loại A
 • Hỗn hợp Akadama, Kanuma và Hyuuga (Pumice) mix: Loại B
 • Lá mùn: Loại C
 • Đất ruộng / đất trồng lúa: Loại D

Khi trồng trong chậu có lỗ trong đó, hãy che các lỗ bằng lưới và trải một lớp đá bọt mỏng ở phía dưới. Trên đầu lớp này thì trải hỗn hợp chính, tạo cho nó một gò nhẹ ở trung tâm. Trải ra rêu lên trên và tưới nước.

 • Các loại rêu phát triển ở ánh sáng mặt trời đầy đủ. Trên bề mặt đất. Loại B
 • Các loại rêu mọc trong bóng râm, bên suối. Loại B
 • Các loại rêu mọc trên các cánh đồng trong ánh sáng mặt trời đầy đủ. Loại D
 • Các loại rêu mọc trong bóng râm dưới tán cây. Loại B
 • Các loại rêu mọc trong môi trường râm mát dưới tán cây. Loại C hoặc hỗn hợp B và C.
 • Các loại rêu mọc gần vùng đất ngập nước, gần suối trong bóng râm. Loại A.

Trồng trong chậu không có lỗ hoặc trên đĩa. Rửa sạch bụi bẩn từ rêu, đặt nó lên trên đất tươi sau đó làm ẩm bằng nước sạch.

Moss growing on rocks – Rêu mọc trên đá

Phát triển trên đá tự nhiên ban đầu nơi nó được tìm thấy hoặc trên các mảnh khối bê tông hoặc mái ngói cũ. Tưới nước rêu sẽ làm nó phát triển và khi rễ mới hình thành, nó có thể được tách ra và chuyển sang một môi trường mới.

Leucobryum neilgherrense, một loại thường được thấy trong vườn rêu. Nó thường được tìm thấy ở núi dưới các cây lá kim. Đây là ở trên thân cât đã bị mục rữa.
Rêu Leucobryum neilgherrense, một loại thường được thấy trong vườn rêu. Nó thường được tìm thấy ở núi dưới các cây lá kim. Đây là ở trên thân cât đã bị mục rữa.

Moss growing on trunks or on rotting branches – Rêu mọc trên thân cây hoặc cành chết

On trees such as zelkova, where the bark can easily be peeled off, remove a piece of bark and grow the moss on that. Moss that is found growing on a rotting branch can be grown on such a branch. These types can potentially be grown on cedar bark, charcoal, old roof tiles, depending on local environment. The only care is to Water in the morning and evening when it becomes dry. In the middle of summer some high mountain species, or those growing next to rivers, will suffer if the humidity is not high enouph, so regular misting is advised in hot weather.

Trên những cây như cây Du Zelkova (Zelkova), nơi vỏ cây có thể dễ dàng bị bóc ra, loại bỏ một mảnh vỏ cây và trồng rêu lên đó. Rêu tìm thấy mọc trên nhánh cây thối có thể được trồng trên một mảnh vỏ như vậy. Những loại này có khả năng có thể được trồng trên vỏ cây Tuyết Tùng (Cedar), than, ngói lợp cũ, tuỳ thuộc vào môi trường địa phương. Chăm sóc duy nhất là tưới nước vào buổi sáng và buổi tối khi trời trở nên khô ráo. Vào giữa mùa hè, một số loài ở trên núi cao, hoặc những loài mọc gần sông, sẽ bị tổn thưởng nếu độ ẩm không đủ cao, vì vậy nên phun sương thường xuyên trong thời tiết nóng.

Growing garden moss – Rêu trồng vườn

Cành cây thối, các mảnh vỏ của cây Bách (Cypress) hay Tuyết Tùng (Cedar) được sử dụng để trồng nhiều loại rêu khác nhau. Nếu các mảnh này được đặt phẳng chúng sẽ yếu, vì thế hãy dựng đứng chúng lên để chúng phát triển khoẻ. Đôi khi một chút thay đổi về góc sẽ tạo ra sự phát triển khác nhau và mỗi loài có yêu cầu riêng. Với những ai mới chơi, đây là cơ hội để thử nghiệm và tìm ra lỗi
Cành cây thối, các mảnh vỏ của cây Bách (Cypress) hay Tuyết Tùng (Cedar) được sử dụng để trồng nhiều loại rêu khác nhau. Nếu các mảnh này được đặt phẳng chúng sẽ yếu, vì thế hãy dựng đứng chúng lên để chúng phát triển khoẻ. Đôi khi một chút thay đổi về góc sẽ tạo ra sự phát triển khác nhau và mỗi loài có yêu cầu riêng. Với những ai mới chơi, đây là cơ hội để thử nghiệm và tìm ra lỗi

Juniper haircap, Polytrichum Juniperinum

One of the most common moss varieties used in Japanese gardening; the height Varies between varieties, with some being very compact. It enjoys a spot with light and moisture. If it’s looking dry, water thoroughly. In summer, water morning and evening and then once every two to three days during winter.

Một trong những giống rêu phổ biến nhất được sử dụng trong làm vườn Nhật bản;; độ cao khác nhau giữa các giống, với một số rất nhỏ gọn. Nó thích nơi có ánh sáng và độ ẩm. Nếu nó trông khô, hãy tưới đẫm nước. Vào mùa hè, tưới nước buổi sáng và buổi tối sau đó cứ hai đến ba ngày một lần trong mùa đông.

Hairy fringe, Racomitrium canescens

A bright green moss, which will open up into star shaped foliage when full of water. Likes a spot that is both moist and well lit. Very drought resistant water once the foliage starts to close up.

Một loại rêu xanh sáng, sẽ nở thành tán hình ngôi sao khi đầy nước. Thích một nơi vừa ẩm vừa sáng. Chịu hạn tốt khi tán lá bắt đầu khép lại.

Leucobryum Juniperoides

A beautiful, velvet-textured moss. Grows very well in seml or full shade. Drought resistant. When it has dried out it has a whitish green appearance as opposed to: deep green when full of moisture. Water in the morning and evening in sunmer and once every two to three days in the winter.

Một loại rêu đẹp, kết cấu nhung. Phát triển rất tốt trong bóng râm hoặc bón râm một phần. Chịu hạn giỏi. Khi nó khô đi, nó có vẻ ngoài màu trắng xanh đối lập với: Màu xanh đậm khi đầy hơi ẩm. Tưới nước vào buổi sáng và buổi tối trong mùa hè và cứ hai đến ba ngày một lần vào mùa đông.

Hypnum plumaeforme Wilson

A moss with long thin foliage and a soft texture. A strong variety that will adapt to different conditions, full sun, semi and full shade are all possible. Water when it start to dry out.

Một loại rêu với tán lá dài và kết cấu mềm mại. Một loại mạnh mẽ thích nghi được với nhiều điều kiện khác nhau, ánh nắng mặt trời đầy đủ, bóng râm toàn phần hoặc một phần. Tưới nước khi nó bắt đầu khô.

Thuidium cymbifolium

Prefers being placed in semi or full shade. Suits a moist environment as it is weak in drought conditions. If the humidity is high and soil moist enough it will grow luxuriously.

Thích được đặt trong môi trường bóng râm toàn phần hoặc một phần. Phù hợp với môi trường ẩm ướt vì nó yếu trong điều kiện khô hạn. Nếu độ ẩm cao và đất đủ ẩm, nó sẽ phát triển rực rỡ.

Diphyseium fulvifoliom mọc trên một phiến đả phẳng. Nó có một hình dáng đẹp.

Ảnh 01: Một bụi lớn Porella perrottetiana mọc trên một miếng ngói cũ được hơn 6 năm.

Ảnh 02: Một giống châu Âu Polytrichum juniperinum là một món quà của một người bạn. Nó cũng mọc được ít nhất 6 năm rồi.

 • Ảnh 01: Rêu mọc như lá gan, Conocephalum conicum, thường được coi là không đẹp, nhưng khi trồng riêng chúng ở điều kiện này, chúng có vẻ đẹp riêng.
 • Ảnh 02: Nó cũng được trồng ở chậu. Những người chơi có kiến thức sẽ thấy ngạc nhiên trước bụi này.
 • Ảnh 03: Một mảng Hypnum plumaeforme Wilson ở tầng trên cùng ghế băng, mọc khoẻ và trong điều kiện tốt.

 • Ảnh 01: Pyrrhobryum spiniforme (Hedw.) Mitt. var badakense được trồng trong chậu
 • Ảnh 02: Pyrrhobryum spiniforme (Hedw.) Mitt. var badakense mọc trên một miếng vỏ cây Tuyết Tùng.
 • Ảnh 03: Một số giống rêu biểu mô (epiphythic moss) mọc trên một vỏ cây. Từ trên xuống dưới: Pylaisiadelpha tenuirostric, Haplohymenium triste, Entodon challengeri và các loại mọc lẫn nhau.

Cấy ghép rêu:

 • Ảnh 01: Cố gắng lấy một ít rêu Hairy Fringe, Racomitrium canescens, với một chút cẩn thận để không làm vỡ đất dưới nó. Lấy cả mảng sử dụng đũa
 • Ảnh 02: Đặt lên bề mặt đá nham thạch trong chậu và ấn xuống để đảm bảo có sự tiếp xúc tốt.
 • Ảnh 03: Đặt cả chậu xuống nước. Nên làm vào tháng 5 khi các chồi non chưa phát triển. Nó sẽ bắt đầu mọc sau 1 tháng, phủ kín bề mặt.

Trải rêu:

 • Ảnh 01: Để trải Brachymenium exile moss, cắt một phần thành các miếng nhỏ bằng kéo.
 • Ảnh 02: Nó giống như là tạo ra ‘hạt giống’. Các phần được cắt sau đó được vùi xuống đá
 • Ảnh 03: Đá hoàn thiện có rêu trát lên trên qua các rãnh nơi cây mọc rễ và bám vào.
Rêu mọc kín sân vườn

 • Ảnh 01: Bên trái là Musou và bên phải là Hypnum plumaeforme Wilson. (Musou là một hỗn hợp đất Keto soil và xác rêu)
 • Ảnh 02: Nhúng Hypnum plumaeforme Wilson và Musou và nước và trộn lẫn vào nhau. Giữ cho hôn hợp này dài và sợi để để hình thành quả bóng
 • Ảnh 03 + Ảnh 04: Chọn nguyên liệu thực vật để kết hợp cùng với rêu Wilson. Cố định bằng dây hoặc băng dính, hình thành quả bóng bằng tay và bóp chặt.
Tricolour canary reed grass, lá honewort tím và fringed orchid được sử dụng để làm quá bóng rêu này.

 

Đất Keto và Hypnum plumaeforme Wilson:

 • Ảnh 01: Trộn lẫn Akadama và cát để tăng độ thoáng khí cũng như sự thẩm thấu nước. Nó có thể được trồng cùng một kiểu cho một cây trong chậu
 • Ảnh 02: Trát hỗn hợp Keta quanh bóng rễ của cây. Đắp đầy thành hình quả bóng.
 • Ảnh 03: Bọc một mảng rêu Hypnum plumaeforme Wilson quanh quả bóng.
 • Ảnh 04: Buộc tất cả mọi thứ bằng chỉ. Cỏ ở đây dùng giống Hakonechiloa.

Lời khuyên để thêm rêu vào cây: Nếu còn nhiều đất dính ở rễ, rêu sẽ nằm hiên ngang trên bề mặt

Cắt càng sát gốc càng tốt với kéo, làm cho nó càng mỏng càng tốt

 • Ảnh 01: Sử dụng nhiều loại rêu sẽ làm cho giống tự nhiên hơn và làm cho bề mặt đất có nhiều màu sắc và kết cấu hơn
 • Ảnh 02: Việc thêm rêu đã được hoàn thiện. Rêu mọc chờm ra rìa chậu
 • Ảnh 03: Sử dụng cạnh thìa nhỏ để vun rêu xuống dưới riềm

Công việc hoàn thành. Riềm chậu được lộ rõ, giúp cho nó có diện mạo hấp dẫn hơn.

Trên mặt đất, độ ẩm rất cao nhờ có sỏi, nên các loài ưa ẩm được tìm thấy ở bờ suối có thể tìm thấy ở đây.

Kỹ thuật đặt rêu xuống:

 • Sai: Ép toàn bộ rêu xuống
 • Đúng: Kỹ thuật chuẩn là cắt rêu là từng miếng nhỏ và đặt chúng lên bề mặt. Không ép cả miếng xuống, mà chỉ ép các rìa của miếng đó xuống, do đó phần ở giữa vẫn được giữ nhô lên. Việc này làm cho rêu có độ cao tự nhiên. Không cần thiết lúc nào cũng phải phủ kién bề mặt. Bạn có thể để một số phần của bề mặt lộ ra, trong khi phần xung quanh thân thì có rêu sẽ khiến cho tổng thể tự nhiên hơn.

An exhibition introduces moss to a wider audience – Một triển lãm giới thiệu rêu đến đông đảo công chúng

In recent years there have been a number of moss exhibitions where many varieties of moss are exhibited. The visitors are exposed to and can experience an incredible array of different ecosystems and natural environments.

Trong những năm gần đây đã có rất nhiều triển lãm rêu nơi có rất nhiều loài rêu được trưng bày. Quan khách được tiếp xúc và trải nghiệm hàng loạt các hệ sinh thái và môi trường khác nhau.

Một loại rêu rất thông dụng và đẹp, Haplomitrium mnioides, trưng bày trong chậu nông. Chậu này đến từ vườn của Mr Tanoue và nó vẫn duy trì vẻ đẹp.

Mr Tanoue trả lời rất nhiều câu hỏi từ các du khách. Số lượng người đam mê rêu đang tăng lên
Mr Tanoue trả lời rất nhiều câu hỏi từ các du khách. Số lượng người đam mê rêu đang tăng lên

Trả lời

0988110300
chat-active-icon