Cây Thông Đen lộ rễ

Cây Thông Đen Lộ Rễ
Đánh giá

Nguồn: Exposed root black pine – Jonas Dupuich – Bonsaitonight 

Dịch & biên tập: Admin codai.net NVDzung (04/10/2019)

Đây là một trong những cây Thông Đen kiểu lộ rễ tôi bắt đầu trồng từ năm 1994. Đây là một cây trong nhóm mà tôi có kế hoạch sẽ giữ lại để đào tạo. Từ hơn 50 cây khởi đầu dự án, giờ tôi chỉ còn 3 cây.

Đây là ảnh chụp vào tháng 11 năm 2009

Front - before

Mặt trước lúc đầu

After

Mặt trước lúc sau

Left side - before

Mặt trái lúc đầu

After

Mặt trái lúc sau

Right side - before

Mặt bên phải lúc trước

After

Mặt bên phải lúc sau

Back - before

Mặt sau lúc trước

After

Mặt sau lúc sau

Detail of trunk

Chi tiết thân

Photo from 1/1/2003 – before trimming apex and grafting key branch

Ảnh từ 1/1/2003 – trước khi tạo kiểu

0988110300
chat-active-icon
blank