Thư mục: Họ Equisetaceae

Ngành dương xỉ – Lớp Equisetopsida – Bộ Equisetales – Họ Equisetaceae

Ngành dương xỉ – Lớp Equisetopsida – Bộ Equisetales – Họ Equisetaceae

Equisetaceae Thời điểm hoá thạch: Kỷ Jurassic[1] đến nay Field horsetail (Equisetum arvense) Phân loại khoa học Giới (Kingdom): Thực vật (Plantae) Lớp (Class): Polypodiopsida (Equisetopsida) Bộ (Order): Equisetales Họ (Family): Equisetaceae Michx. ex DC. Chi (Genera) Equisetum Equisetites Equisetaceae, sometimes called the horsetail family, is the only extant family of the order Equisetales, with one surviving genus, Equisetum, which comprises about […]

Ngành Dương Xỉ – Lớp Equisetopsida – Bộ Equisetales – Họ Equisetaceae – Chi Equisetum

People Never Get Tired Of Hearing Their Own Names. You Is A Great, Universal Shortcut.

Equisetum Temporal range: Callovian[1]-Holocene “Candocks” (Equisetum telmateia subsp. telmateia), có các cành xoắn ốc và có lá nhỏ màu xanh đậm Phân loại khoa học Kingdom: Plantae Class: Polypodiopsida Order: Equisetales Family: Equisetaceae Genus: Equisetum L. Type species Equisetum arvense Species See text Equisetum (/ˌɛkwɪˈsiːtəm/; horsetail, snake grass, puzzlegrass) is the only living genus in Equisetaceae, a family of vascular plants that reproduce by spores rather than seeds.[2] Equisetum is a “living […]

0988110300
chat-active-icon