Thư mục: Chi Justicia – Chi Xuân Tiết

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Justicia (Chi Xuân Tiết) bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – SHRIMP PLANT (Justicia brandegeana)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English SHRIMP PLANT BOTANICAL NAME Justicia brandegeana The bracts (or modified leaves) are slightly curved and shaped like shrimp; small white flowers peek out from between the bracts.The flowers are sometimes overlooked because the bracts are so showy. Even the color of the bracts reminds one of shrimp.This […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: False Hop Plant, Junta-de-Cobra-Pintada, Mexican Shrimp Plant, Shrimp Bush, Shrimp Plant (Justicia brandegeeana)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Jasmine, Pink Jasmine, Poet’s Jassamine: Jasminum polyanthum Slightly tender climber, with a twining nature and dark-green leaves formed of 5 or 7 leaflets. From early winter […]

0988110300
chat-active-icon