[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – PINK QUILL (Tillandsia cyanea)

5/5 - (10 bình chọn)
 

Xem thêm các phần khác của sách

English

PINK QUILL

BOTANICAL NAME

  • Tillandsia cyanea

The pink bracts that produce the purple flowers are the main attraction of this bromeliad.When the flowers appear from the bract, they are small and do not last long. The pink bract, on the other hand, lasts for months. It will then turn brown and can be cut off. At this time, the parent plant will begin to fade but will be putting its last bit of energy into making offsets at its base. These can be grown to one-third to one-half the size of the parent, then cut off and potted individually, or they can be allowed to grow, eventually creating a large grouping of the plant. Quite often this plant is tossed like a poinsettia when its done blooming.

LIGHT PREFERENCE

A medium to bright light is best, especially if you are keeping the plant and would like the new plant to bloom.

WATERING

These plants are usually grown in a potting medium, unlike most epiphytic bromeliads.Water when the medium becomes dry.

FLOWER

The small purple flowers appear from the sides of the large pink bract.

SIZE

With the bract, the plant will not be more than 10 inches (25.4 cm) tall.

PROPAGATION

This can be grown from seed, or the offsets can be removed from the parent and potted up individually.

PINK QUILL (Tillandsia cyanea)
PINK QUILL (Tillandsia cyanea)

Tiếng Việt

CÂY HOA QUẠT BA TIÊU (PINK QUILL)

TÊN  THỰC VẬT

  • Tillandsia cyanea

Các lá bắc màu hồng tạo ra hoa màu tím là điểm thu hút chính của loài hoa này. Khi hoa xuất hiện từ lá bắc, chúng nhỏ và không tồn tại lâu. Mặt khác, lá bắc màu hồng có thể tồn tại trong nhiều tháng, sau đó nó sẽ chuyển sang màu nâu và có thể bị cắt bỏ. Vào thời điểm này, cây mẹ sẽ bắt đầu tàn lụi nhưng sẽ dồn hết chất dinh dưỡng còn lại của nó để tạo ra các chồi con ở gốc cây. Những cây này có thể được trồng cho tới khi chúng có kích thước bằng một phần ba đến một nửa kích thước của cây mẹ, sau đó cắt rời và trồng trong chậu riêng, hoặc chúng có thể được trồng cùng nhau tạo ra một khóm cây lớn. Loài cây này trông giống như một trạng nguyên sau khi nở hoa.

ÁNH SÁNG

Ánh sáng trung bình đến sáng mạnh là tốt nhất, đặc biệt nếu bạn đang muốn cây mới ra hoa.

NƯỚC

Những cây này thường được trồng trong bầu đất, không giống như hầu hết các loại cây biểu sinh. Hãy tưới nước khi bầu đất trở nên khô. 

HOA

Các bông hoa nhỏ màu tím xuất hiện từ các mặt của lá bắc lớn màu hồng.

KÍCH THƯỚC

Với lá bắc, cây sẽ không cao quá 10 inch (25,4 cm).

NHÂN GIỐNG

Loại cây này có thể được trồng từ hạt hoặc tách các chồi con từ cây mẹ và trồng trong chậu riêng.

PINK QUILL (Tillandsia cyanea)
CÂY HOA QUẠT BA TIÊU (Tillandsia cyanea)

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon