[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – PARALLEL PEPEROMIA, RADIATOR PLANT (Peperomia puteolata)

5/5 - (10 bình chọn)
 

Xem thêm các phần khác của sách

English

PARALLEL PEPEROMIA, RADIATOR PLANT

BOTANICAL NAME

  • Peperomia puteolata

The parallel peperomia, though not technically a vine, does become a weeping plant with age and may be found for sale in a hanging basket.The leaves are whorled around the red stem in groupings of three
to five and are heavily veined, with the veins running parallel to the edge of the leaves, thus the common name.This family of plants is quite easy to grow, as long as you do not overwater, as most are quite succulent whether in their leaves or their stems.

LIGHT PREFERENCE

Give this plant a medium-light situation, such as an east or west window.

WATERING

Plant in a well-drained potting medium and keep it evenly moist, but not wet.

SIZE

It can become up to 15 inches (38.1 cm) long.

PROPAGATION

Propagate from tip cuttings rooted in a moist potting medium.

PARALLEL PEPEROMIA, RADIATOR PLANT (Peperomia puteolata)
PARALLEL PEPEROMIA, RADIATOR PLANT (Peperomia puteolata)

Tiếng Việt

CÂY BÌNH AN (PARALLEL PEPEROMIA, RADIATOR PLANT)

TÊN THỰC VẬT

  • Peperomia puteolata

Cây Bình An không phải là một cây Nho, nhưng nó đã trở thành một loài cây thâm niên và có thể được trồng bán trong giỏ treo. Các lá mọc thành chùm xung quanh thân cây màu đỏ thành từng nhóm từ 3 đến 5 chiếc và có nhiều gân, các đường gân chạy song song với mép lá, do đó có tên gọi như vậy. Họ cây này khá dễ trồng, miễn là bạn không tưới quá nhiều nước, vì hầu hết các giống cây đều khá mọng nước ở cả lá và thân.

ÁNH SÁNG

Cung cấp cho cây điều kiện ánh sáng trung bình, chẳng hạn như cửa sổ phía Đông hoặc phía Tây.

NƯỚC

Trồng trong bầu đất thoát nước tốt và giữ ẩm đều, nhưng không quá ẩm.

KÍCH THƯỚC

Cây có thể dài tới 15 inch (38,1 cm).

NHÂN GIỐNG

Nhân giống bằng phương pháp giâm cành trong bầu đất ẩm để kích thích ra rễ.


Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon