Thư mục: Chi Asarum – Chi Tế Tân

Look up Science Name by Photos: All species (& cultivars) from genus Asarum

Please click on small photos to see larger photos with science name.  Some species that do not have photos are either too rare or extinct. We update the database continuously.  

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Asarum (chi Tế Tân) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Asarum: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

0988110300
chat-active-icon