Kỹ thuật cắt lá để kích chồi trên cây Phong Bonsai – Andrea Meriggioli – Bonsai Focus Magazine 05/06 2018

Kỹ thuât cắt lá để kích chồi trên cây Phong Bonsai – Andrea Meriggioli – Bonsai Focus Magazine 05/06 2018

Nguồn: Tạp chí Bonsai Focus English Edition T5/T6 2018

Dịch và biên tập: Admin codai.net Dũng Cá Xinh (15/10/2019) 

blank

blank

Andrea Meriggioli: ‘This is a special preview, specially for Bonsai Focus, of my new book, ‘Bonsai Maples’. So far, books published (in Europe} on the genus Acer have handled the subject only in a partial way, if not inadequately. Here you can find — for the first time, in detail and covering all possible topics – everything you need to know about growing and nursing bonsai trees of the species Acer palmatum and Acer buergerianum.’

More info:

  • info@hiryuen.com
  • www.hiryuen.com/negozio/en

English

New budding

When partial defoliation is carried out it serves a twofold purpose: it encourages new budding and balances the vigour of various areas of the tree. Furthermore, by removing the outer foliage, a very important maintenance operation is executed on the weaker inner branches, which would otherwise die back due to the absence of light. On a trident maple, partial defoliation is carried out from the end of April until the end of September, every time a reduction of the outer foliage appears necessary. Kaede are vigorous trees that can reach up to three vegetative periods in one single year, if adequately stimulated through defoliation (different from Acer palmatum). Generally, the most important defoliation session is carried out in May, once the new leaves are mature.

The inner ramification

As well as producing a higher number of branches over one single year, defoliation is fundamental to the maintenance of inner ramification, which would otherwise grow weaker and weaker. In the course of this operation, any shoots that appeared in an incorrect position in spring are eliminated, and those which are becoming too vigorous (in the outer canopy) are pruned. Besides, thanks to the absence of leaves, this is the best moment to execute the ‘meosae’, the wiring of any minor branches that need to be corrected.

New buds

Following the operation, the tree will start to activate many new buds (including back budding as well), thus preparing for the new vegetation, which will start after about 10 days. At this moment it is vital to intensify routine checks, immediately eliminating useless buds that appear in incorrect positions and pruning the longer branches if new, useful back buds appear (back pruning and improvement of the ramification).

Total defoliation is executed on trees that are being formed, or trees that present excessive vigour, which must be slowed down; while on mature trees, already presenting a number of finer branches and showing a more placid vigour, partial defoliation is applied.

Heavy and light

Trident maples may well produce new vegetation, three times in a single year, if pruned twice. The operation is planned for trees that prove more vigorous and provided the local climate permits it. Generally, the two defoliation sessions are carried out in May and July. As a norm, a more invasive operation is executed in May when foliage is completely removed and a lighter one at the end of July, that is, partial defoliation. What follows is the documentation of the work carried out in May on a trident maple shohin.

Once the tree has been defoliated, its ramification can be well scrutinised. The new shoots are then carefully pruned. This operation is very important as it is aimed at improving the ramification and balancing vigour in the outer and inner canopy.

Tiếng Việt

Andrea Meriggioli: “Đây là một phần xem trước đặc biệt, đặc biệt dành cho Bonsai Focus, của quyển sách mới của tôi “Bonsai Maples”. Cho đến nay, sách đã được xuất bản (ở châu Âu) riêng về chi Acer (PhonG) thường chỉ là một chủ đề bên trong, và không đầy đủ. Ở quyển sách của tôi bạn có thể tìm thấy, lần đầu tiên, chi tiết và bao quát về mọi chủ đề – mọi vấn đề bạn nên biết để trồng và chăm cây Bonsai của hai loại Phong phổ biến nhất là: Phong Nhật Bản (Japanese Maple Tree, Acer Palmatum) và Phong Tam Giác (Acer Buergerianum).

Xem thêm thông tin tại:

  • info@hiryuen.com
  • www.hiryuen.com/negozio/en

Chồi mới

Khi thực hiện tiến hành cắt lá một phần (partial defoliation), điều này đạt được 2 mục đích: Nó khuyến khích sự nảy chồi mới và cân bằng sức sống ở các khu vực khác nhau của cây. Hơn nữa, bằng cách loại bỏ các tán lá bên ngoài, một hoạt động bảo trì rất quan trọng được thực hiện trên các nhánh bên trong yếu hơn, nếu không chúng sẽ chết cho thiếu ánh sáng. Trên cây Phong Tam Giác, việc làm rụng lá một phần được thực hiện từ cuối tháng 4 đến hết tháng 9, mỗi lần xử lý thì việc giảm các tán lá bên ngoài khi chúng xuất hiện là cần thiết. Kaede là những cây mạnh mẽ có thể đạt tới ba kỳ sinh trưởng trong một năm, nếu được kích thích đầy đủ thông qua việc rụng lá (khác với Phong Nhật bản Acer Palmatum). Nói chung, phiên rụng lá quan trọng nhất nên được thực hiện vào tháng Năm, một khi lá mới trưởng thành.

Sự phân nhánh bên trong

Cùng với tạo ra số lượng nhánh cao hơn trong một năm, việc rụng lá là nền tảng cho việc duy trì sự phân nhánh bên trong, nếu không quá trình này ngày càng yếu đi. Trong quá trình thực hiện thao tác này, bất kỳ chồi nào xuất hiện ở vị trí không mong muốn vào mùa xuân đều phải bị loại bỏ và những chồi trở nên quá mạnh mẽ (trong tán cây bên ngoài) cũng phải bị cắt tỉa. Bên cạnh đó, nhờ không có lá, đây là thời điểm tốt nhất để thực hiện kỹ thuật “meosae”, việc đi dây cho các nhánh thứ cấp cũng cần phải được sửa chữa.

Chồi mới

Sau hành động này, cây sẽ bắt đầu kích hoạt nhiều chồi mới (bao gồm cả những chồi bị cũ), do đó bạn hãy chuẩn bị cho thảm thực vật mới, sẽ bắt đầu sau khoảng 10 ngày. Tại thời điểm này, quan trọng là phải tăng cường kiểm tra thường xuyên, ngay lập tức loại bỏ các chồi vô dụng xuất hiện ở các vị trí không chính xác và cắt tỉa các nhánh dài hơn nếu xuất hiện các chồi mới hữu ích (cắt tỉa lại và cải thiện sự phân nhánh)

Sự rụng lá hoàn toàn được thực hiện trên các cây đang hình thành, hoặc những cây có sức sống mạnh mẽ (rụng lá hoàn toàn sẽ làm chậm quá trình lớn nhanh của chúng) trong khi ở cây trưởng thành, đã xuất hiện một số nhánh nhỏ hơn và sức sống cũng mạnh mẽ hơn, sự rụng lá một phần nên được áp dụng.

Nặng và nhẹ

Cây Phong Tam Giác (Trident Maple) có thể tạo ra lá mới, gấp ba lần trong một năm nếu được cắt tỉa hai lần. Các hoạt động được lên kế hoạch cho cây chứng minh sự phát triển mạnh mẽ của cây nên được áp dụng trong môi trường địa phương cho phép. Nói chung, hai phiên rụng lá nên được thực hiện vào tháng năm và tháng bảy. Như một thông lệ, một hoạt động mạnh mẽ hơn được tiến hành vào tháng 5 khi có thể rụng lá hoàn toàn và vào tháng 7 thì nhẹ nhàng hơn, nghĩa là chỉ cho cây rụng lá một phần. Dưới đây là chuỗi hình ảnh kỹ thuật được áp dụng cho một cây Shohin (mini Bonsai) Phong Tam Giác.

Một khi cây đã bị làm cho rụng lá, sự phân nhánh của cây cần được xem xét kỹ lưỡng. Các chồi mới sau đó phải được cắt tỉa cẩn thận. Hoạt động này rất quan trọng vì nó nhằm mục đích cải thiện sự phân nhánh và cân bằng sinh lực ở tán bên ngoài và bên trong.

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

0988110300
chat-active-icon
blank