[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Gardenia jasminoides (Gardenia)

5/5 - (10 bình chọn)
 • Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh)
 • Biên tập: Dũng Cá Xinh
 • Biên dịch: Team Codai.net 

English

This outstanding flowering plant may be difficult to keep in the home, but its almost porcelain like flowers with their beautiful fragrance make it well worth the effort. The pure white flowers are offset by glossy, thick, dark green leaves. Gardenias are acid lovers and should be watered with soft (distilled) water only and planted in lime-free soil. A relatively high temperature and humidity are essential for prolonging the flowering period in spring and summer.

The gardenia's glossy, dark green leaves are a perfect foil for its beautiful, highly scented, pure white flowers. Buds often drop infuriatingly just as they are about to open. This is caused by a combination of drafts, insufficient humidity and too low a temperature.
The gardenia’s glossy, dark green leaves are a perfect foil for its beautiful, highly scented, pure white flowers. Buds often drop infuriatingly just as they are about to open. This is caused by a combination of drafts, insufficient humidity and too low a temperature.

Light

Needs full daylight, but avoid direct midday summer sun.

Temperature

Spring and summer, 65-70°F (18-21°C), maximum of 75°F (24°C) if humidity high. Winter minimum, 50°F (10°C). Avoid placing plant in drafts during the winter.

Water

Water 2 or 3 times a week in spring and summer, at least once a week in autumn and winter; allow surface to dry out a little. Use tepid soft (distilled) water only. Keep evenly moist.

Cleaning

Humidity spraying is adequate. Vegetable oil-based leafshine may be used on leaves every 2 months.

Humidity

Spray daily in spring and summer with soft water, avoiding flowers or buds. Stand pot on saucer of pebbles almost covered with water to maintain high humidity. In winter, do not place in dry room without a humidifier.

Feeding

Water with sequestered (chelated) iron once in early spring and once again in summer. Then feed every 2 weeks until autumn with liquid houseplant food diluted to half the manufacturer’s recommended strength.

Soil

Use acid mixture – half lime-free loam.

Repotting

In early spring for first 3 years, transfer into pot one size larger. Then repot, only if root-ball is compact, up to a maximum pot size of 7 inches (18 cm). After this, just change topsoil.

Humidity

Gardenias need high humidity, especially in spring and summer. Spray every day with soft water, protecting flowers and buds. Stand pot on saucer of pebbles almost covered in water, but don’t let the pot base touch the water or roots will become waterlogged.

What Goes Wrong

 • New leaves small: Needs feeding. Feed every 14 days with houseplant food diluted to half manufacturer’s recommended strength. Add sequestered (chelated) iron to the water once in spring and once in summer, following instructions on bottle.
 • Flowers discolored: Damage from water spray. Protect flowers when spraying.
 • Plant does not flower: Air too dry. Spray leaves daily with soft tepid water and provide extra humidity by standing pot on saucer of damp pebbles. Keep water off flowers; continue spraying leaves.
 • Plant flops, buds drop: Too cold and wet. Allow soil to dry out before watering and increase temperature to at least 60°F (16°C). As temperature rises, provide extra humidity by spraying and standing pot on damp pebbles.
 • Leaves discolored with round disks: Scale insect. Spray underside of leaves with diluted malathion. After 48 hours remove disks with thumbnail or denatured alcohol and cotton swabs. Repeat weekly for 4 weeks until clear.
 • Scorch marks on leaves and flowers: Sprayed in sunlight. Spray only in early morning or evening.
 • Leaves turn yellow, while veins remain green: Lime damage from hard water or incorrect soil pH. Water with sequestered (chelated) iron once in spring, following directions on bottle, and once in summer. Use soft water for watering and spraying. Repot in early spring in lime-free soil.
 • Flowers turn yellow: Humidity too high. Improve ventilation but keep temperature at least 60-65°F(16-18°C) in summer, 50°F(10°C) in winter. Do not allow humidity to fall too much or buds will drop.
 • Leaves fall off in summer: Soil too dry. Plunge pot into bucket of water for 10-15 minutes, then drain. Keep constantly moist in summer, watering every day if it dries out in hot weather, but do not allow to stand in water.
 • Leaves turn black in winter: Too cold. Move to warmer place and do not allow temperature to drop below 50°F (10°C).
 • Leaves pale: Too dark. Move to location in full daylight but not in direct midday sun.
 • Webs under leaves: Red spider mite. Remove webs with damp cloth or sponge, then spray with insecticidal soap, especially under leaves. Repeat every 14 days until symptoms disappear. Improve humidity by standing pot on saucer of wet pebbles.
 • Flower buds drop on healthy plant: Lime in tap water or lack of humidity. Use soft water for watering and spraying and keep humidity and temperature up in summer. Needs summer temperature of 65-70°F (18-21°C)
 • White woolly patches where leaves join stem: Mealy bug. Spray with insecticidal soap and remove bugs and “wool” with tweezers. Repeat every 14 days until symptoms disappear. Or paint bugs with denatured alcohol and remove with tweezers.

Tiếng Việt

Loài thực vật có hoa đặc biệt này có thể khó trồng trong nhà, nhưng những bông hoa tựa sứ với hương thơm tuyệt vời của nó rất đáng để bạn nỗ lực. Những bông hoa trắng tinh được bù đắp bởi những chiếc lá xanh đậm, dày và bóng. Loài hoa sơn chi ưa axit và chỉ nên tưới nước mềm (nước cất) và trồng trong đất không có vôi. Nhiệt độ và độ ẩm tương đối cao là điều cần thiết để kéo dài thời gian ra hoa vào mùa xuân và mùa hè.

The gardenia's glossy, dark green leaves are a perfect foil for its beautiful, highly scented, pure white flowers. Buds often drop infuriatingly just as they are about to open. This is caused by a combination of drafts, insufficient humidity and too low a temperature.
Những chiếc lá xanh đậm, bóng của cây sơn chi là một lớp giấy bạc hoàn hảo cho những bông hoa trắng tinh khiết, có hương thơm ngát và rất đẹp của nó. Các chồi thường rụng ngay khi chúng sắp nở. Điều này là do sự kết hợp của gió lùa, không đủ độ ẩm và nhiệt độ quá thấp.

Ánh sáng

Cần ánh sáng ban ngày đầy đủ, nhưng tránh ánh nắng trực tiếp giữa trưa hè .

Nhiệt độ

Mùa xuân và mùa hè, 65-70 độ F (18-21 độ C), tối đa là 75 độ F (24 độ C) nếu độ ẩm cao. Tối thiểu vào mùa đông là 50 độ F (10 độ C). Tránh đặt cây ở nơi có gió lùa trong mùa đông.

Nước

Tưới nước 2 hoặc 3 lần một tuần vào mùa xuân và mùa hè, ít nhất một lần một tuần vào mùa thu và mùa đông; để bề mặt khô một chút. Chỉ sử dụng nước ngâm mềm (cất). Giữ ẩm đều.

Làm sạch

Phun ẩm vừa đủ. Có thể sử dụng máy xông tinh dầu trên lá 2 tháng một lần.

Độ ẩm

Phun hàng ngày vào mùa xuân và mùa hè bằng nước mềm, tránh hoa hoặc nụ. Đặt chậu trên một đĩa sỏi gần như phủ đầy nước để duy trì độ ẩm cao. Vào mùa đông, không đặt trong phòng khô ráo mà không có máy tạo độ ẩm.

Bón phân

Tưới nước bằng sắt chelated một lần vào đầu mùa xuân và một lần nữa vào mùa hè. Sau đó bón phân 2 tuần một lần cho đến mùa thu với phân bón dạng lỏng được pha loãng đến một nửa nồng độ khuyến cáo của nhà sản xuất.
 

Đất

Sử dụng hỗn hợp axit – nửa mùn không vôi.

Thay chậu

Vào đầu mùa xuân trong 3 năm đầu tiên, chuyển vào chậu một kích thước lớn hơn. Chỉ nên thay chậu nếu bóng gốc nhỏ gọn, kích thước chậu tối đa là 7 inch (18 cm). Sau đó, chỉ cần thay đổi lớp đất mặt.

Độ ẩm

Cây sơn chi cần độ ẩm cao, đặc biệt là vào mùa xuân và mùa hè. Phun mỗi ngày bằng nước mềm, bảo vệ hoa và nụ. Đặt chậu trên đĩa sỏi gần như ngập nước, nhưng không để đế chậu chạm nước nếu không rễ cây sẽ bị úng.

Những vấn đề có thể xảy ra

 • Lá mới nhỏ: Cần chăm sóc. Bón phân 14 ngày một lần với phân bón được pha loãng đến một nửa lượng khuyến cáo của nhà sản xuất. Thêm sắt cô lập ( sắt chelated) vào nước một lần vào mùa xuân và một lần vào mùa hè, theo hướng dẫn trên chai.
 • Hoa bị biến màu: Thiệt hại do phun nước. Bảo vệ hoa khi phun.
 • Cây không ra hoa: Không khí quá khô. Xịt nước hàng ngày cho lá bằng nước ấm và cung cấp thêm độ ẩm bằng cách đặt chậu cây trên đĩa sỏi ẩm. Giữ nước khỏi hoa; tiếp tục phun lá.
 • Cây héo rũ, rụng nụ: Quá lạnh và ẩm ướt. Để đất khô trước khi tưới nước và tăng nhiệt độ lên ít nhất 60 độ F (16 độ C). Khi nhiệt độ tăng, hãy cung cấp thêm độ ẩm bằng cách phun và đặt chậu trên đá cuội ẩm.
 • Lá đổi màu ở vành: Sâu bọ. Phun mặt dưới lá bằng malathion pha loãng. Sau 48 giờ, loại bỏ vành lá bằng cồn biến tính và tăm bông. Lặp lại hàng tuần trong 4 tuần cho đến khi khỏi hẳn.
 • Vết cháy trên lá và hoa: Phun nước dưới ánh sáng mặt trời. Chỉ phun vào sáng sớm hoặc chiều tối.
 • Lá chuyển sang màu vàng, trong khi gân lá vẫn xanh: Vôi bị hư hại do nước cứng hoặc độ pH của đất không chính xác. Tưới nước với sắt cô lập ( sắt chelated) một lần vào mùa xuân, theo hướng dẫn trên chai và một lần vào mùa hè. Dùng nước mềm để tưới và phun. Thay chậu vào đầu mùa xuân trên đất không có vôi.
 • Hoa chuyển sang màu vàng: Độ ẩm quá cao. Cải thiện hệ thống thông gió nhưng giữ nhiệt độ ít nhất 60-65 độ F (16-18 độ C) vào mùa hè, 50 độ F (10 độ C) vào mùa đông. Không để độ ẩm quá cao nếu không sẽ bị rụng nụ.
 • Lá rụng vào mùa hè: Đất quá khô. Ngâm chậu vào xô nước khoảng 10-15 phút, sau đó để ráo. Giữ ẩm liên tục vào mùa hè, tưới nước hàng ngày nếu trời nắng nóng khô héo, nhưng không để cây đọng nước.
 • Lá chuyển sang màu đen vào mùa đông: Quá lạnh. Di chuyển đến nơi ấm hơn và không để nhiệt độ giảm xuống dưới 50 độ F (10 độ C).
 • Lá nhợt nhạt: Thiếu ánh sáng. Di chuyển đến vị trí dưới ánh sáng ban ngày đầy đủ nhưng không dưới ánh nắng trực tiếp giữa trưa.
 • Mạng nhện dưới lá: Mạt nhện đỏ. Loại bỏ mạng nhện bằng vải ẩm hoặc bọt biển, sau đó xịt xà phòng diệt côn trùng, đặc biệt là dưới lá. Lặp lại sau mỗi 14 ngày cho đến khi các triệu chứng biến mất. Cải thiện độ ẩm bằng cách đặt chậu trên đĩa sỏi ướt.
 • Chồi hoa rụng trên cây khỏe: Vôi trong nước hoặc thiếu ẩm. Sử dụng nước mềm để tưới và phun và giữ độ ẩm và nhiệt độ cao vào mùa hè. Cần nhiệt độ mùa hè 65-70 độ F (18-21 độ C)
 • Các mảng lông tơ màu trắng nơi các lá nối với thân: Rệp mealy. Xịt bằng xà phòng diệt côn trùng và loại bỏ bọ và lông tơ bằng nhíp. Lặp lại sau mỗi 14 ngày cho đến khi các triệu chứng biến mất. Hoặc chấm bọ bằng cồn biến tính và loại bỏ bằng nhíp.

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon