Thư mục: Phân họ Opuntioideae

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – Lisa Eldred Steinkopf – BUNNY’S EARS, POLKA DOT CACTUS (Opuntia microdasys)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Nguyễn Huyền English BUNNY’S EARS, POLKA DOT CACTUS BOTANICAL NAME Opuntia microdasys This cute cactus may seem cuddly, as its names imply, but do not touch it without gloves. The spikes are really glochids that are very small barbed prickles.They attach to the skin and are quite painful; […]

[Ebook Việt Hóa] Cây trồng trong nhà: Hướng dẫn chọn và chăm sóc cây trồng trong nhà – Lisa Eldred Steinkopf – BUNNY’S EARS, POLKA DOT CACTUS (Opuntia microdasys)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Thu Hà English BUNNY’S EARS, POLKA DOT CACTUS BOTANICAL NAME Opuntia microdasys This cute cactus may seem cuddly, as its names imply, but do not touch it without gloves. The spikes are really glochids that are very small barbed prickles.They attach to the skin and are quite painful; […]

Look up Science Name by Photos: All species (& cultivars) from genus Austrocylindropuntia

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Austrocylindropuntia: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Austrocylindropuntia bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Austrocylindropuntia: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Cumulopuntia bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Cumulopuntia: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Maihueniopsis bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Maihueniopsis: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Tephrocactus bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Tephrocactus: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Opuntia bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Opuntia: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

0988110300
chat-active-icon