Nguồn: Trang 21, mục FERTILIZER – phần INTRODUCTION: Prepare for Success, sách What’s Wrong With My Houseplant? (Tác giả: David Deardorff and Kathryn Wadsworth) Lược dịch: Dũng Cá Xinh (Codai.net) Đây là một kiến thức không mới, nhưng em nghĩ nó vẫn còn nguyên sự hữu dụng đối với người…