Chậu cảnh Dương phái (Dương Châu Phái) (Sách Nghệ thuật Chế Tác Chậu Cảnh)
Nghệ thuật chế tác chậu cảnh - Ngô Thi Hoa - Uông Truyền Long

Chậu cảnh Dương phái (Dương Châu Phái) (Sách Nghệ thuật Chế Tác Chậu Cảnh) 

Là trường phái chậu cảnh lấy Dương Châu làm tên, lấy thành phố Dương châu làm địa bàn. Dương phái lấy kiểu qui tắc làm chủ, đặc điểm rõ nhất là “mảng mây”, dùng phương pháp bó “một tấc ba cong”. Đem cành lá hình…

Nghệ thuật chế tác chậu cảnh - Ngô Thi Hoa - Uông Truyền Long

Mục lục sách Ebook Nghệ thuật Chế Tác Chậu Cảnh – Ngô Thi Hoa – Uông Truyền Long 

Tổng luận Lược sử chậu cảnh Phong cách và trường phái Chậu cảnh Dương phái Chậu cảnh Tô phái Chậu cảnh Xuyên phái Chậu cảnh Huy phái Chậu cảnh Lĩnh Nam Chậu cảnh Hải phái Chậu cảnh Thông phái Chậu cảnh Chiết phái Phong cách…