5/5 - (10 bình chọn)

Xem thêm các phần khác của sách

English

POLKA DOT PLANT

BOTANICAL NAME

  • Hypoestes phyllostachya

Polka dot plants are a smaller, endearing plant used quite often in dish gardens and terrariums. They are thin-leaved plants that need high humidity levels to grow their best. For this reason, make sure the humidity is high by using a pebble tray or placing in a terrarium.

LIGHT PREFERENCE

A medium light is best in an east window or back a few feet from a west window. If placed in an area where they get full-sun exposure, the thin leaves may become washed out or even burnt.

WATERING

Keep this plant evenly moist, not allowing it to dry out, as it quite unforgiving of dry soil. Place on a pebble tray or in a terrarium to keep the humidity high. Low humidity will cause brown leaf tips and edges.

FLOWER

The flowers are small and inconspicuous.

SIZE

These may reach 16 inches (40.6 cm) or more, but can become leggy, so trim to keep it full.

PROPAGATION

Tip cuttings rooted in moist potting mix, or it can be grown from seed.

POLKA DOT PLANT (Hypoestes phyllostachya)
POLKA DOT PLANT (Hypoestes phyllostachya)

Tiếng Việt

CÂY MẶT NÁM (POLKA DOT PLANT)

TÊN THỰC VẬT

  • Hypoestes phyllostachya

Cây Mặt Nám là một loại cây nhỏ quý, được trồng khá nhiều trong các khu vườn vực bếp và hồ cạn. Chúng là loại cây lá mỏng cần độ ẩm cao để phát triển tốt. Vì lý do này, hãy đảm bảo độ ẩm cao bằng cách sử dụng khay đá cuội hoặc đặt trong hồ cạn.

ÁNH SÁNG

Ánh sáng trung bình là tốt nhất, đặt cây ở cửa sổ phía Đông hoặc lùi lại một vài feet từ cửa sổ phía Tây. Nếu đặt ở nơi có ánh nắng mặt trời, những chiếc lá mỏng có thể bị tẩy màu hoặc thậm chí bị cháy.

NƯỚC

Giữ ẩm đều cho cây, không để cây bị khô vì đất khô không có lợi cho cây. Đặt trên khay đá cuội hoặc trong bể cạn để giữ độ ẩm cao. Độ ẩm thấp sẽ làm cho đầu và mép lá bị nâu.

HOA

Những bông hoa nhỏ và kín đáo.

KÍCH THƯỚC

Cây có thể cao 16 inch (40,6 cm) hoặc hơn, nhưng có thể trở nên dài, vì vậy hãy cắt tỉa để giữ cho cây đầy đặn.

NHÂN GIỐNG

Giâm cành trong bầu ẩm hoặc có thể trồng cây bằng hạt.

POLKA DOT PLANT (Hypoestes phyllostachya)
CÂY MẶT NÁM (Hypoestes phyllostachya)

Xem thêm các phần khác của sách